Br. HONKASALO. Finlands straffrätt (Suomen rikosoikeus). Allmänna läror II, Helsingfors 1949, Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja B-sarja N:o 34, 268 s. Fmk 420.

    I denna tidskrift har jag 1948 s. 439 f anmält del I av prof. Honkasalos nya arbete över Finlands straffrätt. Andra delen av detta verk är numera tillgängligt i bokhandeln. Med hänsyn till arbetets omfattning och den in-

 

LITTERATUR. 137gående behandlingen av den straffrättsliga doktrinens grundproblem vore jag benägen beteckna verket som en handbok i ämnet. Tyvärr är ju Finlands strafflag just i avseende å flere av straffrättens allmänna läror i flera stycken något antikverad, varför prof. Honkasalo icke kunnat undvika, att hans framställning i motsvarande delar kanske kan anses därav vara något präglad. Han har ju skrivit sitt arbete i syfte att ge våra praktici och jurisstuderande vägledning beträffande Finlands positiva straffrätt. Detta må ej missförstås. Prof. Honkasalo är ingalunda blind för bristerna i vår strafflag. Han är ofta mot dess stadganden kritiskt inställd och ger ej blott vinkar om en önskvärd modernare åskådning, utan arbetet uppvisar även hela kapitel ägnade nutida kriminologiska problem. Som sådana avsnitt framstå speciellt de paragrafer, där auktor redogör för de olika endogenesiska och exogenesiska, bestående och mera tillfälliga orsaker till utesluten straffrättslig ansvarighet
    I fråga om den nyss utkomna delens disposition vare helt översiktligt anfört, att en ganska ingående framställning är given beträffande skuldbegreppet och dess förutsättningar. Imputationsläran har givetvis lett till en redogörelse för dolus, culpa och casus. Mycket ingående dissekeras målsägarbegreppet enligt finländsk rätt. Därefter behandlas det straffrättsliga försökets innebörd och dettas förhållande till brottsförberedelsen och den fullbordade förbrytelsen. Följande större avsnitt i boken är ägnat delaktighetsläran och delaktighetens olika formationer. Till sist avhandlas brottskonkurrensen och dennas varianter.
    Denna summariska översikt ger en antydan om den nu föreliggande delens rikhaltiga innehåll. En mera ingående redogörelse erbjuder knappast utländska läsare nämnvärt intresse och skulle så lätt leda till petitesser i finländsk rätt. Huvudsaken är att man även i Sverige blir informerad om existensen av ny litteratur på straffrättens gebit och därom att även hos oss finnas strävanden att doktrinärt odla denna vetenskapsgren.

O. Hj. Granfelt.