Z e i t s c h r i f t   f ü r   a u s l ä n d i s c h e s   u n d   i n t e r n a t i o n a l e s   P r i v a t r e c h t. Utgiven av Kaiser Wilhelm-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht, årg. 15, h. 1, Berlin och Tübingen 1949.

    När denna tidskrift grundades 1926, skedde detta i det dubbla syftet att återupprätta internationella rättsförbindelser efter ett förstörande krig och att befästa den rättsjämförande metoden inom den privaträttsliga vetenskapen.
    Det var ERNST RABEL, en av vår tids ledande auktoriteter på den internationella privaträttens område, som med detta program grundlade tidskriften, och den har under hans ledning förvärvat sig stort internationellt anseende, ej minst genom spridande av kunskap om privaträtten i flertalet kulturländer i komparativt syfte, en uppgift, vars vikt Rabel städse särskilt framhållit och åt vilken han själv ägnat en stor del av sitt livsverk.
    Emellertid blev även Rabel ett offer för nazismens förföljelser och han tvingades 1939 att lämna Tyskland, där han bl. a. var prof. vid Berlins universitet. Han mottogs i U. S. A., där han nu är verksam som vetenskap-

 

138 LITTERATUR.lig medarbetare vid Michigans universitet och där han utgivit ett stort upplagt komparativt arbete »The Conflict of Laws», som skulle vara förtjänt av en särskild anmälan.
    Tidskriften utkom efter Rabels redaktionstid till en början endast till 1942. Dess senaste fullständiga årgång är den 13 (1940/41) och den upphörde att utkomma, sedan av 14 årgången 1942 utgivits ett dubbelhäfte.
    Nu har tidskriften väckts till nytt liv i och med att 1 häftet av 15 årgången 1949 utkommit från trycket, en händelse, som förtjänar intresse hos alla, som syssla med internationell och komparativ privaträtt.
    Utgivare är visserligen ej längre Rabel, men det är dock i hans anda, som tidskriften även i framtiden skall redigeras. Han själv har skrivit ett förord och för att poängtera tidskriftens traditionella samhörighet med hans person och verk föreslår redaktionen att framdeles citera skriften som »RABELS Zeitschrift», förkortad »Rabels Z.»
    Utgivare är nu »Kaiser Wilhelm-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht» genom dess direktör HANS DÖLLE. Även i denna egenskap har Dölle, nu prof. vid Tübingens universitet, efterträtt Rabel, under vars mångåriga ledning institutet vunnit världsrykte för sitt forskningsarbete och sina utlåtanden på området. Det har 1944 under sin dåvarande direktör ERNST HEYMANN flyttats från Berlin till Tübingen, där även hela dess bibliotek, kanske den mest omfattande juridiska boksamlingen inom Europa, nu befinner sig.
    Tidskriften skall som hittills omfatta avhandlingar, systematiska rapporter om rättslivet i de viktigaste kulturländer och litteraturanmälningar. Därutöver skall åt judikaturen både innan- och utanför Tyskland ägna sökat intresse och skola utländska lagar, lagförslag och andra internationellt-privaträttsliga dokument återges i tysk översättning och eventuellt även i original.
    Enligt vad redaktören framhåller, är tidskriften icke avsedd att vara ett rent tyskt arbete utan i enlighet med sitt föremål ett resultat av internationell samverkan. I detta syfte skall rättsutvecklingen utanför Tyskland i större omfattning än hittills behandlas av referenter i de särskilda länderna. Som ständiga tyska medarbetare omnämnas A. N. MAKAROV, WALTER ERBE, KONRAD ZWEIGERT, GEORG V. GRETSCHANINOW, H. NEUHAUS, WILHELM WENGLER och HANS RUPP.
    Första häftet inledes med en programmatisk avhandling av Tübingenprofessorn KONRAD ZWEIGERT om »Rechtsvergleichung als universale Interpretationsmethode», vari han i Rabels anda gör sig till tolk för en lagtolkning på komparativ grund. En stor del av häftet består av avhandlingar om italiensk rätt. Tübingenjuristen NEUHAUS behandlar internationell privaträtt i den italienska civillagen av 1942, Münchenprofessorn ERWIN RIEZLER internationell processrätt i den italienska processlagen av 1940 och professor MAKAROV, Tübingen, internationell sjö- och luftfartsrätt i den italienska sjölagen av 1942. Härjämte återges hithörande lagbestämmelser både på italienska och tyska. I häftet ingår även en omfattande rapport av ERNST BRAND, Lausanne, om schweiziska Bundesgerichts judikatur på privaträttens område under

 

LITTERATUR. 139åren 1939—1947. Häftet innehåller vidare fyra tyska domar till frågan om erkännande av expropriationsåtgärder i Polen och Tjeckoslovakien gentemot tyska medborgare och en engelsk dom till spörsmålet om renvoi enligt engelsk och spansk kollisionsrätt, allt med kommentar. Av den i häftet anmälda litteraturen må omnämnas ett danskt arbete av N. P. MADSEN-MYGDAL, Ordre Public og Territorialitet (Köpenhamn 1946) och en schweizisk avhandling av FRANCOIS KALLMANN, »Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Zivilurteile» (Basel 1946), vari även den svenskschweiziska konventionen av 1936 angående erkännande och verkställighet av domar och skiljedomar (jfr SIGURD DENNEMARK i SvJT 1937 s. 329) behandlas.
    Tidskriften skall utkomma varje kvartal med ett häfte om 150—170 sidor och prenumerationspriset är 12 DM per häfte.

Josef Fischler.