GUNNAR BOGREN. 1948 års skogsvårdslagstiftning. Lagtext med förklaringar. Sthm 1949. Norstedt. 136 s. Kr. 7.25.

    Häradshövdingen Gunnar Bogren, vilken såsom sakkunnig haft del i tillkomsten av 1948 års skogsvårdslag, har utgivit en med kortfattade kommentarer försedd utgåva av lagen. Kommentarerna avse huvudsakligen de bestämmelser i lagen som sakna motsvarighet i 1923 års skogsvårdslag och som alltså utgöra nyheter i vår skogsvårdsrätt. Förutom den nya skogsvårdslagen omfattar den föreliggande utgåvan den samtidigt med skogsvårdslagen utfärdade kungörelsen angående bidrag och lån till vissa skogsförbättrande åtgärder. B. L.

D e n   i n t e r n a t i o n a l e   a r b e j d s o r g a n i s a t i o n   1948—1949. Årsrapport afgivet af generaldirektøren for Det internationale Arbejdsbureau til den internationale arbejdskonference i Genève 1949. Kbhvn 1949. 155 s.

    På det nordiska socialministermötet i Stockholm 1947 överenskoms att Danmark, Norge och Sverige i tur och ordning skulle ombesörja att den internationella arbetsbyråns årsrapporter bli översatta till ett nordiskt språk. 1949 års rapport föreligger nu på danska. Den innehåller en tillbakablick på den internationella arbetsorganisationens nu 30-åriga verksamhet. En väsentlig del av rapporten utgöres därvid av en på en gång översiktlig och fullständig redogörelse för utvecklingslinjerna inom socialpolitiken.

S. E.

S t o c k h o l m s   f ö r s a m l i n g s d e l e g e r a d e  1949 jämte en sammanställning av författningar och instruktioner som beröra församlingsdelegerades verksamhet. Utg. av JERKER VICTOR. Sthm 1949. 168 s.

    För den särpräglade samfällighet för Stockholms församlingar inom vilken församlingsdelegerade utöva beslutanderätten har de delegerades sekreterare, hovrättsassessorn VICTOR, utarbetat en handbok, som innehåller redogörelser för församlingsdelegerades organisation, inkomster och utgifter samt de lagar, reglementen och instruktioner som beröra församlingsdelegerades verksamhet. Ett alfabetiskt register till lagen om församlingsstyrelse i Stockholm och till de av församlingsdelegerade antagna reglementena och instruktionerna ökar arbetets värde som uppslagsbok.

S. E.