NOTISER 

 

    Andra huvudtiteln 1950. Andra huvudtiteln går i år i den stränga återhållsamhetens tecken. Huvudtitelns slutsumma ökar visserligen med något över 1 miljon kronor från omkring 39 till omkring 40 miljoner. Denna ökning har inträtt utan att någon enda ny tjänst föreslagits inrättad.
    En hittills ej tillsatt byråchefstjänst vid riksåklagarämbetet föreslås överflyttad till justitiekanslersämbetet.
    På Nedre justitierevisionens stat föreslås en minskning av avlöningsanslaget motsvarande två extra revisionssekreterare och en amanuens (vilken senare utbytes mot ett biträde i reglerad befordringsgång). De extra revisionssekreterarna skulle i enlighet härmed bli 7.
    Hovrätternas anslagsbehov har beräknats på grundval av en oförändrad organisation. Deras anslag till reseersättningar höjes väsentligt, bl. a. med hänsyn till hovrättstingen.
    I fråga om häradsrätterna är att märka, att departementschefen föreslår, att nämndeman skall äga rätt till ersättning för färd till och från tingsstället varje dag sammanträde med häradsrätten pågår och inte som nu endast för en färd till och från tingsstället för varje sammanträde, även om detta varar två eller flera dagar.
    Bestämmelserna om reglerad befordringsgång göras tillämpliga på de nuvarande vattenrättsamanuenserna.
    Anslagen till Ersättning åt domare, vittnen och parter, varifrån bestridas kostnaderna för ersättningar till rättegångsbiträden, vittnesersättningar, kostnader för förundersökningar i brottmål m. m., höjdes i samband med processreformens ikraftträdande från 900,000 kronor till 1,100,000 kronor. Nettoutgifterna under 1948/49 uppgingo emellertid till nära 1,900,000 kronor. Det intresserar måhända att veta att vittnesersättningarna endast drogo något över 300,000 kronor, medan ersättningarna till rättegångsbiträden uppgingo till över 800,000 kronor. Anslaget föreslås höjt till 1,800,000 kronor. Det för kostnader för fria rättegångar uppförda anslaget, 1,000,000 kronor, har däremot visat sig nära nog exakt motsvara behovet under 1948/49, varför det upptages med oförändrat belopp. Anslaget för Understöd för utomprocessuell rättshjälp föreslås höjt med 40,000 kronor. Glädjande nog upptagas anslagen till Efterutbildning inom rättegångsväsendet och till Resestipendier åt domare och domaraspiranter med oförändrade belopp (15,000 resp. 10,000 kronor).
    I fråga om fångvården bebådas särskild proposition beträffande fångvårdsanstalternas avlöningar och omkostnader m. m. Ett förslag att förändra sekreterartjänsten hos ungdomsfängelsenämnden — nu en arvodestjänst med ett arvode av 2,400 kronor — till heltidstjänst i Cg 30 avvisas av departementschefen.

 

NOTISER. 153    Departementschefen redogör för fångvårdsstyrelsens förslag till utbyggnad av skyddskonsulentorganisationen (SOU 1949:6) samt yttrandena däröver. Enligt detta förslag skulle antalet skyddskonsulenter ökas från 13 till 31 och antalet skyddsassistenter från 6 till 22; ökningen skulle alltså utgöra 18 konsulenter och 16 assistenter. Därtill skulle komma viss kontorspersonal. Kostnadsökningen beräknades till netto omkring 800,000 kronor. Yttrandena gingo till övervägande del i tillstyrkande riktning. Sedan ett vid 1949 års riksdag motionsvis framfört förslag att den av fångvårdsstyrelsen projekterade utvidgningen av skyddskonsulentorganisationen skulle genomföras redan under budgetåret 1949/50 avvisats av riksdagen, erhöll styrelsen i uppdrag att inkomma med förslag till en mera begränsad utvidgning av skyddskonsulentorganisationen. Ett sådant förslag avgavs under hösten 1949. Enligt detta skulle antalet skyddskonsulenter ökas från 13 till 19 och antalet assistenter från 6 till 16. Hela antalet konsulenter och assistenter skulle således ökas med 16 mot 34 enligt styrelsen ursprungliga förslag.
    Departementschefen yttrar, att en utbyggnad av skyddskonsulentorganisationen, åtminstone i den av styrelsen senast föreslagna omfattningen, framstår som synnerligen angelägen. I rådande statsfinansiella läge är han emellertid förhindrad att framlägga förslag därom. Under dessa förhållanden, anför han vidare, är man hänvisad att söka åstadkomma en provisorisk lösning genom att inom ramen för det ekonomiskt möjliga ställa medel till förfogande för mera tillfällig arbetshjälp i de mest arbetstyngda konsulentdistrikten. För detta ändamål begäres ett belopp av 70,000 kronor att disponeras efter K. M :ts närmare bestämmande, varvid de större städernas behov förklaras böra tillgodoses i första hand. Därjämte beräknas 10,000 kronor till ökade omkostnader. Departementschefen vill understryka, att förslaget utgör en av förhållandena framtvingad provisorisk lösning och att en utbyggnad av konsulentorganisationen framstår som den utan jämförelse angelägnaste åtgärden på det kriminalpolitiska området. En sådan utbyggnad, som bör ske i etapper, måste enligt hans mening komma till stånd med det snaraste.
    Arvodet till övervakare över villkorligt dömda och tillsynsmän över villkorligt frigivna, som nu utgår med 8 kronor för den första månaden och med 2 kronor för varje efterföljande månad av den tid, varunder uppdraget utövas, föreslås höjt till 10 kronor för den första månaden och 5 kronor för varje efterföljande månad. Denna ökning beräknas draga en kostnad av 320,000 kronor.

B. L.