Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning. D. 18 nov. 1949 hade ett år förflutit efter advokaten Emil Heijnes bortgång. Styrelsen för den av Heijne grundade rättsvetenskapliga stiftelsen, Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning, har i anslutning till ettårsminnet beslutat utdela följande anslag från stiftelsen: Prof. Åke Malmström såsom ledare för Institutet för jämförande rättsvetenskap vid Uppsala universitet 5,000 kr. till utbyggnad av institutets bibliotek, utgivande av bibliografi m. m., doc. Svante Bergström, Uppsala, för studier i Bern av vissa frågor inom immaterialrätten 2,200 kr., Föreningen för utgivande av Förvaltnings-

 

NOTISER. 155rättslig Tidskrift såsom bidrag till kostnaderna för tidskriftens utgivande under år 1950 2,000 kr., advokaten Walter Klein, Hälsingborg, för utgivande av en handbok i forensisk psykologi 2,000 kr., förste stadsfiskalen i Göteborg Gustaf Persson för studier av brottmålsprocessen i Skottland 2,000 kr., assessor Bo Lagergren, Stockholm, för studier av skatteprocessen i Frankrike och Schweiz 500 kr., samt doc. Ole Westerberg, Stockholm, såsom bidrag till utgivande av ett arbete om statstjänstemännens rättsställning 500 kr.
    Till ledamot av stiftelsens styrelse efter överståthållaren Hagander, som i anledning av sin utnämning till överståthållare lämnat styrelsen, har styrelsen utsett utnämnde ordf. i arbetsdomstolen, justitierådet Gunnar Dahlman. I övrigt består styrelsen av justitierådet Hugo Ericsson, ordf., prof. Ragnar Bergendahl samt advokaterna Alf Lindahl, Axel Nilsson, Yngve Schartau och Holger Wiklund.