Föreningen Svensk avdelning av International Law Association höll 1949 sitt årsmöte d. 17 juni, därvid valdes till ledamöter av styrelsen: justitierådet Axel Afzelius, justitierådet Algot Bagge, advokaten Nils Berglund, generalkonsul Gunnar Carlsson, prof. Gösta Eberstein, riksmarskalken Birger Ekeberg, direktör Pehr Gyllenhammar, skeppsredare Emanuel Högberg, generalkonsul Axel Ax:son Johnson, prof. Håkan Nial, utrikesrådet Sture Petrén, justitierådet Emil Sandström, advokaten Carl Ludvig Schönmeyr, utrikesministern Östen Undén samt f. d. hovrättsrådet och divisionsordf. Hugo Wikander. Vid styrelsesammanträde samma dag valdes till styrelsens ordf. herr Bagge och till v. ordf. herr Sandström, varjämte till föreningens sekr. och kassaförvaltare omvaldes herr Schönmeyr. Till ledamöter av verkställande utskottet, av vilket styrelsens ordf. och v. ordf. voro självskrivna ledamöter, omvaldes herrar Ekeberg, Undén, Wikander och Schönmeyr med herrar Berglund och Nial såsom suppleanter. Antalet medlemmar i den svenska föreningen redovisades i styrelsens berättelse sålunda, att antalet årsbetalande medlemmar i den svenska föreningen vid 1948 års slut angavs till 193 och att samtliga dessa medlemmar automatiskt voro medlemmar i International Law Association. Därutöver redovisades för år 1948 såsom ständiga medlemmar i den svenska föreningen 24, av vilka 16 tillika voro ständiga medlemmar i International Law Association.

 

    Svensk förening för internationell sjörätt höll under 1949 ordinarie årsmöte d. 10 maj i Hälsingborg i anslutning till därstädes avhållna sammanträden med andra sjöfartssammanslutningar. Vid sammanträdet behandlades frågan om revision av konventionen angående begränsning av redares ansvarighet (inledare dispaschören K. Pineus), frågan om ändring av den i konossementskonventionen fastställda gränsen för redarens ansvar för kolli eller enhet av godset (inledare direktören N. Kihlbom) samt spörsmålet om revision av York—Antwerpenreglerna (inledare direktören Kihlbom). I de nämnda frågorna avgav föreningen utlåtande till Comité Maritime International, som å konferens i Amsterdam i sept. 1949 upptog desamma till behandling.

 

156 NOTISER.    Sedermera har den svenska föreningen hos Kungl. Maj:t hemställt om utredning angående upphävande av bestämmelserna i 255 § sjölagen och 4 § 5 mom. konossementslagen därom att gränsen för redarens ansvarighet anknytes till visst penningbelopp i guld. Föreningens styrelse utgöres av justitierådet Algot Bagge, ordf., generalkonsuln Gunnar Carlsson, v. ordf., samt advokaten Carl Schönmeyr, hovrättsrådet Hugo Wikander, generalkonsuln Axel Ax:son Johnson, direktören Emanuel Högberg och revisionssekreteraren Erik Hagbergh med direktören Nils Rogberg och direktören A. T:son Bergendal som suppleanter. Antalet medlemmar i föreningen är omkring 90.