Kriminalpolitiska sällskapet sammanträdde d. 25 okt. 1949 under ordförandeskap av lagbyråchefen Bengt Lassen. Rådmannen Gunnar Hedelius och dr Birger Sjödén höllo inledningsföredrag om »Fallet Svullo». I den efterföljande diskussionen deltogo utom inledarna generaldirektören Ernst Bexelius, överdirektören Hardy Göransson, riksåklagaren Maths Heuman, prof. Olof Kinberg, riksdagsmannen C. P. Olsson i Mellerud, prof. Gösta Rylander, presidenten Karl Schlyter och advokaten Georg Stjernstedt.
    Vid sammanträdet omvaldes för år 1950 riksåklagaren Maths Heuman, överläkaren Erik Goldkuhl och hovrättsfiskalen Sven Ersman till mötesstyrelse. Prof. Gösta Rylander utsågs till ordf. och prof. Ivar Agge till v. ordf. för nästa sammanträde.

 

    Sveriges domareförbund. Under år 1949 har någon förändring i förbundsstyrelsens sammansättning icke inträffat utan har styrelsen bestått av de ledamöter och suppleanter, vilka omnämnas i SvJT 1949 s. 153 f.
    Förbundets medlemstal uppgick vid årsskiftet 1949/50 till 578, därav 36 direkt till förbundet anslutna medlemmar, 143 medl. i föreningen Sveriges hovrättsdomare, 126 medl. i föreningen Sveriges häradshövdingar, 211 medl. i föreningen Sveriges stadsdomare och 62 medl. i revisionssekreterarföreningen.

 

    Sveriges advokatsamfund höll årsmöte d. 2 juni 1949 i Handelshögskolans aula i Stockholm. Sammanträdet bevistades av omkring 90 ledamöter. Till ordf. för en tid av två år valdes advokaten Alf Lindahl, Stockholm. Till v. ordf. för en tid av två år valdes advokaten Gunnar Bomgren, Göteborg. Till ledamöter av styrelsen för en tid av två år valdes advokaterna Carl Borgström, Lund, och L. E. Birger Gezelius, Falun, och till ledamot av styrelsen för ett år advokaten Ragnar Gottfarb, Stockholm. Kvarstående i styrelsen sedan föregående års val äro advokaterna Rudolf Ahlgren, Umeå, Dick Bergman, Stockholm, Thure Essén, Stockholm, Ivar Glimstedt, Göteborg, J. Ruben Nyman, Västerås, och Konrad Svensson, Linköping. Till styrelsesuppl. för en tid av två år valdes advokaterna Arthur Boström, Stockholm, Gustaf Carlsson, Stockholm, Sture Söderberg, Borås, och Per-Axel Weslien, Stockholm, samt till styrelsesuppl. för en tid av ett år advokaten Bertil Peyron, Hälsingborg. Kvarstående suppl. sedan föregående års val äro advokaterna Arne Hasselgren, Stockholm, Kleve Hultin, Stockholm, Wilhelm Pehrsson, Stockholm, och Olof Rödöö, Östersund.
    Förutom föreningsangelägenheter förekom föredrag av prof. Ivar Strahl över ämnet »Reformlinjer i skadeståndsrätten» samt diskussion över ämnet »Erfarenheterna av den nya rättegångsbalkens tillämpning».
    Antalet ledamöter i samfundet utgjorde d. 31 dec. 1949 865.