158 PERSONALNOTISER. 

PERSONALNOTISER 

 

   Nytt justitieråd. Som förut omnämnts har K. M:t 4 jan. 1950 till justitieråd fr. o. m. 9 jan. 1950 utnämnt hovrättsrådet i Svea hovrätt Erik Söderlund.
    Justitierådet Söderlund är född i Sollefteå 24 nov. 1899. Efter tingssittning i Ångermanlands västra domsaga har han tjänstgjort i Svea hovrätt, där han blev assessor 1933 och hovrättsråd 1939. Under åren 1933—1938 biträdde Söderlund med lagstiftningsfrågor i finansdepartementet, tidvis förordnad som lagbyråchef. Från maj 1938 till maj 1944 tjänstgjorde han i processlagberedningen, där han var ledamot från 1941. Som sakkunnig i justitiedepartementet biträdde han även i fortsättningen med arbetet på rättegångsreformen och föredrog i lagrådet flertalet följdlagar till nya RB. Från jan. 1948 har han varit ledamot i straffrättskommittén. Söderlund har även i övrigt innehaft utredningsuppdrag såsom ang. systembolagens organisation, myndigheternas verksamhet i krig och omorganisation av nedre justitierevisionen. På uppdrag av processnämnden ledde han hösten 1947 vissa kurser ang. det nya rättegångsförfarandet. Han har medarbetat i den 1949 utgivna kommentaren till nya RB. Sedan aug. 1938 har han varit juridiskt biträde åt kontrollstyrelsen.

 

    Justitiedepartementet. K. M:t har
    16 dec. 1949 förordnat assessorn i Svea hovrätt Torkel Nordström att tillsvidare biträda inom justitiedepartementet med de utredningsuppdrag som av departementschefen överlämnas till honom;
    s. d. uppdragit åt amanuensen i handelskommissionen Lennart Groll att fr. o. m. 1 jan. 1950 tillsvidare biträda inom justitiedepartementet med utredning av frågan om den t y s t n a d s p l i k t, s o m   å l i g g e r   i n n e h a v a r e   a v   a l l m ä n   b e f a t t n i n g;
    21 dec. 1949 förordnat revisionssekreteraren Torsten Salén att vara medlem i den internationella civila luftfartsorganisationens i Montreal (ICAO) juridiska kommitté (Legal Committee) under tiden för kommitténs femte session i januari 1950;
    29 dec. 1949 tillkallat assistenten vid fångvårdsanstalten å Hall Gunnar Marnell att inom justitiedepartementet biträda med beredning av frågor rörande   f å n g v å r d e n s   o r g a n i s a t i o n;
    13 jan. 1950 förordnat e. o. assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge Otto Petrén att tillsvidare biträda inom justitiedepartementet med de utredningsuppdrag som av departementschefen överlämnas till honom;
    s. d. förordnat hovrättsrådet i hovrätten för Övre Norrland Per-Axel Hansen att fr. o. m. 16 jan. 1950 biträda   f a s t i g h e t s b i l d n i n g s s a k k u n n i g a;
    20 jan. 1950 förordnat e. o. assessorn i Göta hovrätt Sture Cederbalk att tillsvidare biträda inom justitiedepartementet med de utredningsuppdrag som av departementschefen överlämnas till honom;
    s. d. förordnat amanuenserna i justitiedepartementet Lars Nordvall och Karl-Gustaf Grönhagen att, räknat fr. o. m. 1 jan. 1950, tillsvidare uppehålla var sin andra kanslisekreterarbefattning i departementet.
    Chefen för justitiedepartementet har
    2 jan. 1950 förordnat amanuensen i kammarrätten Erik Gustaf Eklund att under år 1950 vara biträdande sekreterare åt  b e s v ä r s s a k k u n n i g a;
    23 jan. 1950 tillkallat ledamoten av första kammaren, landshövdingen K. J. Olsson, tillika ordf., ledamoten av första kammaren, direktören J. Bergvall, borgmästaren i Södertälje C. O. Engqvist, ledamoten av andra kamma-

 

PERSONALNOTISER. 159ren, prof. E. Håstad, ledamoten av andra kammaren, folkskolläraren G. Skoglund, ledamoten av första kammaren, prof. S. Wahlund och ledamoten av andra kammaren, sekreteraren A. Wallentheim såsom sakkunniga för utredning rörande frågorna om införande av  b e s l u t a n d e   f o l k o m r ö s t n i n g, om reformering av det  p r o p o r t i o n e l l a   v a l s y s t e m e t  vid andrakammarval och om revision av bestämmelserna om stads  i n d e l n i n g   i   v a l k r e t s a r;
    s. d. på därom gjord ansökning beviljat justitierådet Erik Söderlund entledigande från uppdrag att vara ledamot av  s t r a f f r ä t t s k o m m i t t é n   ävensom tillkallat revisionssekreteraren Hugo Digman att i Söderlunds ställe vara ledamot av kommittén.