Socialdepartementet. K. M:t — som 29 dec. 1949 utfärdat instruktion för statens nämnd för arbetstagares uppfinningar — har s. d. för åren 1950 och 1951 förordnat till ordf. i nämnden justitierådet K. Nissen och till ledamot, tillika vice ordf. i nämnden hovrättsassessorn S. Dennemark med hovrättsassessorn E. Conradi såsom suppleant för den sistnämnde.

    Handelsdepartementet. K. M:t — som 20 jan. 1949 bestämt att statssekreteraren i handelsdepartementet Richard Sterner skall fr. o. m. 1 jan. 1950 åtnjuta befrielse från statssekreterargöromålen i den mån dessa icke hänföra sig till vissa angivna grupper av ärenden — har tillika förordnat hovrättsrådet i Svea hovrätt Kurt Holmgren att fr. o. m. 1 jan. 1950 tills vidare uppehålla statssekreterarbefattningen i departementet i den mån densamma icke bestrides av Sterner.

    Folkhushållningsdepartementet. K. M:t har 21 dec. 1949 beviljat hovrättsrådet i Svea hovrätt Erik Göransson entledigande med utgången av 1949 från förordnande såsom byråchef för lagärenden i folkhushållningsdepartementet.

    Inrikesdepartementet. Chefen för inrikesdepartementet har 23 jan. 1950 tillkallat, bland andra, borgmästaren i Norrköping Sven Lutteman, ordf., och advokaten Valborg Lundgren att såsom sakkunniga biträda inom departementet med utredning om översyn av  d e n   a b o r t f ö r e k o m m a n d e   v e r k s a m h e t e n   och därmed sammanhängande spörsmål.

    Lagberedningen. Chefen för justitiedepartementet har 18 jan. 1950 utsett ledamoten av riksdagens första kammare, direktören Knut Ewerlöf att efter kallelse av lagberedningens ordf. lämna beredningen råd i frågor av betydelse för pågående arbete med revision av jordabalken (E. efterträder framl. led. av andra kammaren, civilingenjören M. S. Ljungberg).

    Strafflagberedningen. K. M:t har 20 jan. 1950 medgivit att ordf. i strafflagberedningen f. d. presidenten K. Schlyter, ledamöterna av beredningen riksåklagaren Maths Heuman och överdirektören Hardy Göransson, dess sakkunnige byråchefen Torsten Eriksson och sekreterare hovrättsfiskalen Sven Ersman må företaga en resa till Helsingfors för deltagande i en nordisk kriminalrättskonferens 8—11 febr. 1950.
    Chefen för justitiedepartementet har
    23 jan. 1950 beviljat häradshövdingen Gustaf Axel Eriksson entledigande från förordnande att vara ledamot av strafflagberedningen;
    s. d. tillkallat ledamöterna av riksdagens andra kammare jur. dr Gunnar Hedlund och fattigvårds- och barnavårdskonsulenten Verner Hedlund samt prof. Gunnar Heckscher och häradshövdingen Gösta Siljeström att såsom sakkunniga, efter kallelse av strafflagberedningens ordf., deltaga i överläggningar med beredningen.

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har 21 dec. 1949 förordnat hovrättsrådet i hovrätten för Övre Norrland Gunnar Lindskog att fr. o. m. 1 jan. 1950 tjänstgöra som revisionssekreterare.