160 PERSONALNOTISER.    Hovrätterna. K. M:t har
    29 dec. 1949 förordnat häradshövdingen i Gällivare domsaga Einar Holm att fr. o. m. 7 jan. 1950 tills vidare under innevarande budgetår, medan hovrättsrådet Gunnar Lindskog på grund av tjänstgöring i nedre justitierevisionen är förhindrad uppehålla sitt ämbete i hovrätten, vara vice ordf. å en av hovrättens avdelningar;
    s. d. till e. o. assessorer i Svea hovrätt fr. o. m. 1 jan. 1950 förordnat adjungerade ledamöterna i hovrätten Lars Bertil Simonsson och Einar Beskow;
    13 jan. 1950 till hovrättsråd i hovrätten för Nedre Norrland fr. o. m. 16 jan. 1950 utnämnt e. o. assessorn i hovrätten för Västra Sverige Nils Graneli och assessorn i förstnämnda hovrätt Voldmar Körlof;
    s. d. till vice ordf. å avdelning i hovrätten för Nedre Norrland för tiden till utgången av år 1954 förordnat hovrättsråden i samma hovrätt Carl-Gustaf Asplund och Nils Graneli;
    20 jan. 1950 förordnat hovrättsrådet i Svea hovrätt Hans Bennich att fr. o. m. 1 febr. 1950, under tid av innevarande vårsession då lagmannen i hovrätten för Nedre Norrland Alfred Bexelius åtnjuter tjänstledighet för offentligt uppdrag, tjänstgöra såsom ordf. å avdelning i hovrätten;
    27 jan. 1950 till assessorer fr. o. m. 1 febr. 1950 utnämnt i hovrätten över Skåne och Blekinge e. o. assessorn Yngve Linder och i hovrätten för Västra Sverige e. o. assessorn Bengt Arnold.

    Häradsrätterna. K. M:t har
    16 dec. 1949 förordnat f. d. häradshövdingen Erik Fristedt att fortf. fr. o. m. 1 jan. 1950 tills vidare t. o. m. 31 dec. 1951 på eget ansvar upplägga ny fastighetsbok för  F a l u  domsaga, därvid arbetet skall i första hand avsesödra tingslaget;
    s. d. medgivit att under förra halvåret 1950 s. k. fiskalskompetenta biträden för fullgörande av sekreterargöromål m. m. fortfarande må av Svea hovrätt förordnas  i   S ö d e r t ö r n s,  S o l l e n t u n a   o c h   F ä r e n t u n a,  N o r a   o c h   V ä s t m a n l a n d s    m e l l e r s t a   domsagor;
    21 dec. 1949 lämnat hovrätt för Nedre Norrland enahanda bemyndigande i avseende å   J ä m t l a n d s   n o r r a  och   H ä r j e d a l e n s   domsagor;
    29 dec. 1949 förordnat om införande av kronologiskt aktsystem i  L  i n d e s      domsaga fr. o. m. 1 febr. 1950;
    13 jan. 1950 till häradshövdingar utnämnt
    i Sydöstra Hälsinglands domsaga fr. o. m. 1 mars 1950 hovrättssekreteraren i Svea hovrätt Allan Brusén,
    i Piteå domsaga fr. o. m. 1 april 1950 e. o. assessorn i Svea hovrätt greve Erik Spens, och
    i Ölands domsaga fr. o. m. 1 juli 1950 tingsdomaren i Askims, Hisings och Sävedals domsaga Gudmund Lindencrona;
    20 jan. 1950 förordnat att  B r å b y g d e n s   och   F i n s p å n g a   l ä n s  domsagas tingsställe i Hällestad skall förflyttas till Finspångs köping fr. o. m. dag som K. M:t, efter anmälan att tingslokaler färdigställts i köpingen, vill framdeles bestämma;
    27 jan. 1950 till häradshövding i Medelpads västra domsaga fr. o. m. 1 juli 1950 utnämnt hovrättsrådet i Svea hovrätt Erik Göransson.

    Rådhusrätterna. K. M:t har 29 dec. 1949 till borgmästare i Västervik fr. o. m. 1 jan. 1950 utnämnt t. f. borgmästaren, rådmannen därstädes Folke Holmberg.

    Vattendomstolarna. K. M:t har 21 dec. 1949 beviljat e. o. fiskalen i Svea hovrätt Ernst Sjöberg entledigande med utgången av år 1949 från förordnande såsom vattenrättssekreterare vid Norrbygdens vattendomstol.

    Fångvårdsstyrelsen. K. M:t har 29 dec. 1949 förordnat förste byråsekreteraren i lönegrad Ca 27 hos fångvårdsstyrelsen Torgny Lindberg att fr. o. m. 1 jan. 1950 tills vidare uppehålla en förste byråsekreterartjänst i lönegrad Ca 29 hos styrelsen.

 

    Trycklov meddelat 16/2 1950.