PRESIDENTEN ARTHUR LINDHAGEN, som avled d. 14 febr. 1950, var född i Sthm d. 21 juli 1884. Hans föräldrar voro justitierådet Claes Albert Lindhagen och dennes hustru Elin Schönmeyr. (Borgmästaren Carl Lindhagen var en halvbroder till A. L., son till C. A. L. i dennes föregående äktenskap med en syster till E. S.) Efter mogenhetsex. i Sthm 1902 blev han jur. utr. kand. i Uppsala 1907, satt ting i Uppsala läns norra domsaga 1909—1910, tjänstgjorde därefter i Svea hovrätt, där han blev t. f. fiskal 1912, e. o. assessor 1913, assessor 1915, fiskal 1918 och hovrättsråd 1920. 1916 hade han blivit t. f. rev.-sekr. och blev rev.-sekr. 1923.
    Han var sekr. i 1916 års gruvlagstiftningskommitté 1917—1918, led. av lagberedningen 1918—1929, ordf. i centrala skiljenämnden för vissa arbetstvister 1923—1928, biträdde i soc.dep. vid utarbetande av lagstiftning om kollektivavtal och om arbetsdomstol 1927—1928, blev ordf. i arbetsdomstolen i jan. 1929, utnämndes till justitieråd i okt. 1929, blev åter ordf. i arbetsdomstolen fr. o. m. d. 1 juli 1931 och utnämndes till president i Svea hovrätt fr. o. m. d. 1 jan. 1947.
    Han var sakkunnig inom just.dep. vid fortsatt beredning av processreformfrågan 1929—1930, ordf. i Ådalskommissionen 1931, ordf. i kommissionen för prövning av frågan om lagstiftning ang. tredje mans rätt till neutralitet i arbetskonflikter 1934 samt ordf. i den s. k. bedömningsnämnden 1946—1948.
    Bland hans övriga uppdrag må nämnas att han var sekr. i Sthms högskolas styrelse 1913—1928, sekr. i Sthms handelskammares skiljenämnd 1917—1928, led. av nämnden för utredning av förhållandena i samband med C. G. Ekmans avgång från statsministerämbetet 1933, ordf. i Sv. Turistföreningen sedan 1929 och led. av Nordiska museets nämnd sedan 1934. Han blev juris hedersdoktor i Uppsala 1932.
    Bland hans skrifter märkas Överförmyndares skyldigheter (1925), Den nya förmynderskapslagen (1924, tills. m. E. Stenbeck) och Den nya arvslagen (1929, tills. m. E. Lind) ävensom ett stort antal tidskriftsuppsatser, bl. a. i SvJT.