LITTERATURNOTISER. 207KYÖSTI HAATAJA. Maanjaot ja talojärjestelmä. Borgå—Helsingfors 1949. Werner Söderströms förlag. XVI + 864 s. FMK 1.250.

    Som nr 37 i B-serien av »Suomalaisen lakiemiesyhdistyksen julkaisuja» (Finska juristföreningens publikationer) har under år 1949 utkommit ett arbete av prof. KYÖSTI HAATAJA, betitlat »Skiftena och hemmanssystemet». Såsom av förordet framgår har den uppgift, förf. förelagt sig, varit att åstadkomma ett verk, som på det område, titeln anger, skulle utgöra på en gång en vetenskaplig framställning, en handbok och dessutom även en lärobok. Förf. har varit väl medveten om det vanskliga i företaget. Med sina erfarenheter från flerårig tjänstgöring först såsom chef för finska fastighetsbildningsväsendet och sedermera såsom professor inom juridiska fakulteten vid universitetet i Helsingfors torde emellertid ingen äga större kvalifikationer än förf. att på ett lyckligt sätt bringa ett sådant företag i hamn. Såvitt här kan bedömas synes också förf. ha kommit fram till en lycklig lösning av den förelagda uppgiften.
    Efter ett inledande civilrättshistoriskt avsnitt om jordäganderättens utveckling behandlar förf. under »Skifte av byområdet» bl. a. sådana ämnen som »Delningsmyndigheter och sakägare» (105—148) och »Delningsförfarandet» (148—324). Dessa sidor äro även för den svenske läsaren förvaltningsrättsligt synnerligen intressanta — de beröra nämligen frågor, som stå motsvarande svenska spörsmål mycket nära, och dessa spörsmål ha knappast varit föremål för någon vetenskaplig behandling här i landet. Detsamma gäller även — fast måhända i än högre grad — den del av arbetet, där förf. belyser frågan om delningsförfarandets rättsliga natur och jorddelningsrättens plats i det rättsvetenskapliga systemet (758—770). Av stort intresse är även »Förrättningskostnaderna» (744—758), »Skiftesprocessen» (640—703) ävensom arbetets sista avsnitt, »Städers, köpingars, tättbefolkade samhällens och andra tätorters områden i jorddelningslagstiftningen».
    Bland övriga ämnen, som behandlas, märkas ägoutbyte, gränsbestämning, vägförrättningar, expropriationsförfarande, syn, kontroll av och talan mot lantmäteriförrättningar m. m.
    Talrika kortfattade rättsfallsreferat samt hänvisningar till in- och utländsk litteratur belysa framställningen och förhöja dess värde.

F. J. B. A.

 

S a m h ä l l e t s   å t g ä r d e r   m o t   l a g ö v e r t r ä d a r e. Redigerad av STIG HILJDING. Med förord av HERMAN ZETTERBERG. Sthm 1949. Samhällsförlaget. XI + 206 s. Hft. kr. 10.00, inb. kr. 12.00.

    Med anknytning till de kurser som under 1948 höllos i Stockholm för nämndemännen vid Stockholms rådhusrätt har förste byråsekreteraren STIG HILJDING redigerat en närmast för nämndemän avsedd handbok i straffrätt och straffprocessrätt och vad därtill anknyter sig. I fristående uppsatser behandlas ämnen av skilda författare: strafflagstiftningen av prof. IVAR AGGE, förundersökningen av kriminalkommissarien VIKTOR HAGELBERG, förberedandet och utförandet av åtal av stadsfiskalen WERNER RYHNINGER, den

 

208 LITTERATURNOTISER.misstänkte och hans försvar av advokaten RAGNAR GOTTFARB, kriminalstatistiken av förste amanuensen STEN HÖGBERG, kriminalvården av assistenten GUNNAR MARNELL, alkoholistlagstiftningen av byråchefen AUGUST ÅMAN, den psykiatriska sjukvården av docenten GUNNAR LUNDQUIST samt barnavårdslagstiftningen av byråcheferna TORSTEN ERIKSSON och GÖTA ROSÉN samt inspektören ERIK KINELL.

B. L.