Sakfræðingafélag Islands höll årsmöte i Reykjavik d. 18 och 19 nov. 1949. Föredrag hölls d. 18 nov. av styrelsens ritari (sekr.), skrifstofustjóri (departementschef) Gústav A. Jónasson, om Islands fängelseväsen och d. 19 nov. av styrelsens gjaldkeri (kassaförvaltare), sakadómari (kriminaldomare) Valdimar Stefánsson, om ungdomskriminaliteten. Utöver de i SvJT 1949 s. 706 omnämnda styrelseledamöterna invaldes i félagsstjórnin (styrelsen) prófessor Ármann Snævarr och hæstaréttardómari Árni Tryggvason. Antalet félagsmenn (medlemmar) är 42, därav 5 bæjarfógetar (stadsdomare), 1 borgardómari (civildomare), 1 fræðslufulltrúi (undervisningsinspektör), 4

 

222 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT.hæstaréttardómarar, 4 hæstaréttarlögmenn (högstadomstolsadvokater), 1 hæstaréttarritari, 1 héraðsdómslögmaður (underrättsadvokat), 2 lögreglustjórar (polismästare), 1 lögreglustjórafulltrúi (polissekreterare), 1 lögregluvarðstjóri (överkonstapel), 1 prófessor, 1 sakadómari, 4 sakadómarafulltrúar (brottmålssekreterare), 1 skrifstofustjóri, 3 stjórnarråðsfulltrúar (kanslisekreterare), 8 sýslumenn (lantdomare), 1 yfirlæknir (överläkare) och 2 yfirlögreluþjónar (poliskommissarier).
    Sakfræðingafélagið beslöt d. 21 dec. 1949 att såsom ett tecken på sin vördnad och tacksamhet kalla f. d. presidenten i skånska hovrätten Karl Schlyter till sin förste hedersledamot.

þ. E.