Midlertidig udvidelse af højesteret. På grund af det i de sidste år stadig voksende antal borgerlige retssager og de mange sager vedrørende retsopgøret efter besættelsen, der er indbragt for højesteret, henstår for tiden ved højesteret et betydeligt antal uafgjorte borgerlige sager, således at domsforhandling i nye sager først kan berammes ca. halvandet år frem i tiden. For at afhjælpe dette uheldige forhold er der ved en ændring i retsplejeloven (lov nr. 526 af 19. decbr. 1949) givet adgang til at beskikke yderligere to højesteretsdommere. Disse stillinger nedlægges ved første og anden ledighed i stillinger som højesteretsdommer, der indtræder efter 1. juni 1951.
    Herved åbnes mulighed for en midlertidig udvidet anvendelse af skriftlig behandling af borgerlige sager ved højesteret. Skriftlig behandling kan ifølge retsplejelovens § 403 stk. 2 anordnes efter eller uden opfordring fra parternes side, hvor sagens beskaffenhed giver anledning dertil. Ved den nævnte lov er antallet af dommere, der skal deltage i skriftlige sager, nedsat fra mindst 7 til mindst 5.
    Man håber herefter at kunne færdigbehandle et forholdsvis større antal sager i væsentlig kortere tid end nu, samtidig med at man kan bevare den ordning, der altid har været gældende i Danmark, hvorefter højesteret for mundtlig behandlede sagers vedkommende ikke arbejder i flere afdelinger, idet alle sager behandles under medvirken af mindst 9 af rettens dommere.

Hv.

 

    Udlændinges adgang til at eje fast ejendom i Danmark. Herom skal der ifølge grundlovens § 50 stk. 2 fastsættes regler ved lov, men en sådan lov er aldrig blevet givet. Efter den anden verdenskrig er spørgsmålet blevet taget op, og der er nu på rigsdagen fremsat et lovforslag, hvorefter ejendomsret over fast ejendom i Danmark uden justitsministerens tilladelse i hvert enkelt tilfælde kun kan erhverves af staten, danske kommuner, danske offentlige institutioner, personer med dansk indfødsret, aktieselskaber med hovedkontor her i landet (med visse begrænsninger), kredit- og hypotekforeninger, andre selskaber, foreninger og sammenslutninger med hjemsted her i landet (med visse begrænsninger) og danske stiftelser og legater.
    En effektiv gennemførelse af denne lov vil kræve, at Danmark søger ophævet forskellige traktatbestemmelser, hvorved der gives andre landes statsborgere lige ret med danske, for så vidt angår adgangen til erhvervelse af fast ejendom i Danmark.

Hv.