NORDISKT OCH INTERNATIONELLT. 223    Københavns Universitet har efter indstilling fra det rets- og statsvidenskabelige fakultet d. 21. dec. 1950 besluttet at udnævne fhv. præsident for Skånes Hovrätt Karl Schlyter til æresdoktor i retsvidenskab ved universitetet.
    Af Dansk Kriminalistforening blev præsident Schlyter samtidig udnævnt til æresmedlem i foreningen som anerkendelse for fremragende indsats i det nordiske kriminalistiske samarbejde.

S. H.

    Det juridiske fakultet ved Universitetet i Osio består nå av 13 professorer, derav 8 i juridiske fag og 5 i sosialökonomiske. Bortsett fra professoren i forsikringsrett er fakultetets juridiske medlemmer utnevnt som professorer i »rettsvitenskap», og fagfordelingen mellom dem bestemmes av Fakultetet. De juridiske professorer er: Frede Castberg f. 1893, u. 1928 (statsforfatningsrett, forvaltningsrett og folkerett), Th. Grundt f. 1887, u. 1930 (forsikringsrett), Carl Jacob Arnholm, f. 1899, u. 1933 (avtalerett, panterett, personrett, familierett og arverett), Kristen Andersen, f. 1907, u. 1939 (spesiell obligasjonsrett, erstatningsrett og arbeidsrett), Knut Robberstad, f. 1899, u. 1941 (rettshistorie, tingsrett og åndsrett), Per Augdahl, f. 1889, u. 1941 (rettskildelære, alminnelig obligasjonsrett, selskapsrett, sivilprosess med konkurs og skifte), Johs. Andenæs, f. 1912, u. 1945 (strafferett og straffeprosess) og Sjur Brækhus, f. 1918, u. 1948 (sjörett).
    Professor Arnholm er gjenvalgt til dekanus for perioden 1950—52.
    Et professorat og et dosentur i rettsvitenskap er ubesatt.

S. B.

    Finlands högsta domstol. Justitierådet Aleksis Ekholm har på grund av uppnådd avgångsålder beviljats avsked räknat från d. 18 nov. 1949, dock med förordnande att till utgången av året tjänstgöra såsom adjungerad ledamot av högsta domstolen. Ett annat justitierådsämbete har blivit ledigt genom justitierådet Filip Jaatinens utnämning till hovrättspresident. Till justitieråd utnämndes d. 19 nov. 1949 hovrättsrådet Aarne Kokkonen och d. 16 dec. 1949 lagstiftningsrådet, äldre regeringssekreteraren Jaakko Enäjärvi, vardera sedan år 1948 adjungerade ledamöter av högsta domstolen (se SvJT 1948 s. 768).
    Justitierådet Kokkonen är född i Tusby 1898, avlade rättsexamen 1922 och blev v. häradshövd. 1925. Han tjänstgjorde och avancerade vid Vasa hovrätt, men var samtidigt länsman i Lochteå distrikt åren 1924—26 och extra föredragande vid länsstyrelsen i Vasa län åren 1926—30. Han blev 1933 statsåklagare inom Vasa hovrätts domkrets, 1938 assessor i Vasa hovrätt och 1946 hovrättsråd i Åbo hovrätt.
    Justitierådet Enäjärvi är född i Vichtis 1906, avlade högre rättsexamen 1935, blev. v. häradshövd. 1938 och avlade jur. kand. examen 1939. Han har tjänstgjort i olika befattningar vid handels- och industriministeriet och vid folkförsörjningsministeriet. År 1942 blev han äldre regeringssekreterare vid handels- och industriministeriet. Sedan år 1945 har han tillhört lagberedningen. Dessutom har han anlitats för en mängd uppdrag inom statliga kommittéer och nämnder.

B. P-n.

    Helsingfors universitet. Till docent i förvaltningsrätt utnämndes d. 30 dec. 1949 jur. dr Olavi Rytkölä. Han är född i Viborg 1914, avlade högre rättsex. 1938 samt blev jur. kand. 1939 och jur. dr 1948 på en finskspråkig avhandling om statstjänstemännens rätt till avlöning och pension (med en tyskspråkig resumé: »Die ökonomischen Rechte der fest angestellten Staatsbeamnten»). Nyligen har han utgivit en monografi om offentligrättsliga avtal (med en resumé: »Der öffentlichrechtliche Vertrag»).

B. P-n.