Justitieväsendet i tyska östzonen. National-Zeitung i Berlin innehöll d. 8 dec. 1949 en av östzonens »Volkskammer» beslutad, d. 29 nov. s. å. utfärdad »Gesetz über die Errichtung des Obersten Gerichtshofes und der Obersten Staatsanwaltschaft der Deutschen Demokratischen Republik».
    Enligt lagen skall der Oberste Gerichtshof ha sitt säte i Berlin. Den skall bestå av en president, en vicepresident och erforderligt antal överdomare och domare, samtliga utsedda av »Volkskammer», som också skall äga entlediga dem. Den skall indelas i »Zivil-» och »Strafsenate». En senat är i regel domför med en överdomare och två domare. Domstolen är kompetent att döma bl. a. som första och sista instans »in den Strafsachen, in denen der Oberste Staatsanwalt der Republik wegen ihrer überragenden Bedeutung Anklage vor dem Obersten Gericht erhebt». Den tjänstgör dessutom som kassationsdomstol. »Im übrigen wird die Zuständigkeit des Obersten Gerichts durch die Gesetze der Republik bestimmt».
    Högsta åklagarämbetet, som också residerar i Berlin, skall bestå av en »Generalstaatsanwalt der Deutschen Demokratischen Republik», utsedd av »Volkskammer», och ett antal andra åklagare, utnämnda av regeringen. Högste åklagarens kompetens är mycket vagt angiven: bl. a. för han talan »in Strafsachen von überragender Bedeutung». Han är åklagare vid högsta domstolen.
    Lagen innehåller även bestämmelser om grunder för och förfarandet vid kassation av lagakraftvunna domar i brottmål och tvistemål.

B. L.

 

    Folkdomstolen i Shanghai. När de kommunistiska trupperna i maj 1949 besatte Shanghai, upphörde samtliga domstolar att fungera. Alla dittills gällande lagar och förordningar upphävdes automatiskt. Mot slutet av sommaren trädde en folkdomstol i verksamhet. Samtidigt utfärdades av militär-

 

228 FRÅN FRÄMMANDE RÄTT.myndigheterna provisoriska processuella bestämmelser. Enligt dessa skall ett mål, innan det kan upptas av domstolen, ha varit föremål för ett särskilt medlingsförfarande. Detta synes gälla inte bara tvistemål utan också smärre brottmål. Domstolens avgöranden kunna överklagas hos militär myndighet.
    Under hösten 1949 förbjöd folkdomstolen de i staden praktiserande advokaterna att utöva sitt yrke. Domstolen förklarade att advokatyrket avskaffats och att medlemmarna i advokaternas sammanslutning ej längre ägde rätt att uppträda inför domstolen i vare sig tvistemål eller brottmål. Utlänning, som vore part i redan anhängigt mål, hade att själv skaffa sig nödig kännedom om innehållet i gällande lagar.
    Å andra sidan stadgas i nyssnämnda processuella bestämmelser att en tilltalad kan hos domstolen begära förordnande av offentlig försvarare och att domstolen kan utse sådan även utan begäran från den tilltalades sida. Om en part i tvistemål inte själv förstår att föra sin talan eller har laga förfall för inställelse vid domstolen, kan han, med domstolens medgivande, förordna sin närmaste släkting till ombud. Juridisk person kan företrädas av den som varit anställd hos den juridiska personen i minst ett år eller sedan den juridiska personens verksamhet började.

B. L.