JO:s framställningar till K. M:t. Enligt sin till riksdagen avgivna ämbetsberättelse har JO under 1949 gjort framställningar till K. M:t bl. a. ang. bestämmelser rörande efterlysning i allmänna publikationer av för brott häktad, som rymt från fångvårdsanstalt eller eljest avvikit, ang. arkivfotografering av fastighetsböcker samt ang. åtgärder för åstadkommande av snabbare behandling och avgörande av vissa taxeringsmål. — Ämbetsberättelsens innehåll rörande anmärkningar som vid inspektioner gjorts rörande tillämpningen av nya RB och dithörande författningar har berörts i föregående h. s. 153.

B. L.

    MO:s framställningar till K. M:t. MO har enligt sin till riksdagen avgivna ämbetsberättelse under 1949 gjort framställningar till K. M:t ang. meddelande av tillrättavisning för förseelser i tjänsten av vapenfria värnpliktiga, som icke stå under militärt befäl, ang. fullgörande av anmälningsskyldighet jämlikt 54 § 2 st. rättsvårdskungörelsen, ang. inställande vid vederbörande förband av jämlikt hämtningskungörelsen efterspanad värnpliktig, vars tjänstgöringsskyldighet upphört, samt ang. meddelande av föreskrifter om skyldighet för dagbefäl att mottaga fullföljdsinlaga i vissa militära mål. — Bland innehållet i övrigt av juridiskt intresse märkes en utredning av frågan om inskränkning i rätten att å vissa militära fritidslokaler framlägga tryckta skrifter.

B. L.

    Institutet för rättsvetenskaplig forskning har uppdragit åt prof. Håkan Nial att författa ett arbete över handelsbolag och enkla bolag. Institutet har vidare tilldelat prof. Vilhelm Lundstedt ett bidrag till författandet av en ny del av »Grundlinjer i skadeståndsrätten».

 

    Arbetsfördelningen mellan lagutskotten. Från och med innevarande års riksdag har tillkommit ett tredje lagutskott. Utökningen ingår som ett led i 1948—1949 års reform av riksdagens arbetsformer (se SvJT 1948 s. 222 och 539). Lagutskotten ha (memorial nr 1) gemensamt beslutat om vissa allmänna grunder för ärendenas fördelning. Beslutet innebär följande.

    Till första lagutskottet hänvisas i regel:
    1. Granskningen av riksdagens ombudsmäns ämbetsförvaltning.
    2. Följdförfattningar till grundlagarna samt övrig lagstiftning i konstitutionella ämnen; hit hänföres även medborgarskapslagstiftningen.

 

232 NOTISER.    3. Lagstiftning i kyrkorättsliga ämnen (med undantag av lagstiftning rörande kyrklig jord och kyrkofonden samt kalenderfrågor).
    4. Lagstiftning i ämnen, som avhandlas i giftermåls-, föräldra- eller ärvdabalken eller i lagar och författningar, som ersätta eller anknyta till stadganden i dessa balkar; hit hänföres även namnrätten.
    Lagstiftning i ämnen som avhandlas i handelsbalken eller i lagar och författningar, som ersätta eller anknyta till stadganden i denna balk, såsom lagstiftning rörande avtal, köp och byte av lös egendom, skuldebrev samt kommission, handelsagentur och handelsresande; hit hänföras vidare försäkringsrätten (med undantag av lagstiftning rörande socialförsäkring), lagstiftning rörande juridiska personer och rörande bokföring, sjö- och lufträtt, växel- och checkrätt, skadeståndsrätt, immaterialrätt (lagstiftning rörande firma, prokura, patent, varumärke samt litterär och konstnärlig äganderätt) ävensom lagstiftning i andra privaträttsliga ämnen av allmän natur (med undantag av arbetsrätten).
    5. Lagstiftning i internationellt privaträttsliga ämnen.
    6. Lagstiftning i ämnen, som avhandlas i allmänna strafflagen samt i lagar och författningar tillhörande specialstraffrätten; hit hänföres även lagstiftning rörande åtalseftergift, straffverkställighet samt avbrytande av havandeskap, sterilisering och kastrering.
    7. Lagstiftning i ämnen, som avhandlas i rättegångsbalken med tillhörande författningar; hit hänföres även lagstiftning rörande den militära rättsvården.
    Lagstiftning i ämnen rörande utsökning och konkurs.
    8. Lagstiftning i allmänt förvaltningsrättsliga ämnen ävensom i ämnen avseende polisväsendet samt allmän ordning och säkerhet såsom ordningsstadgan för rikets städer, författningar angående offentliga föreställningar, vapen, explosiva varor och eldfarliga oljor.
    Till andra lagutskottet hänvisas i regel:
    1. Lagstiftning i arbetsrättsliga ämnen såsom rörande yrkesfara, arbetarskydd, kollektivavtal och annat arbetsavtal, förenings- och förhandlingsrätt, arbetsdomstolen, arbetsförmedling, arbetstid och semester; hit hänföres även lagstiftning rörande kalenderfrågor.
    2. Lagstiftning i sociala ämnen såsom rörande folkpensionering och annan pensionering, barnbidrag, familjebidrag, olycksfalls-, sjuk- och arbetslöshetsförsäkring, barna- och ungdomsvård, fattigvård, alkoholistvård, behandling av lösdrivare, vård av kroppssjuka, sinnessjuka och sinnesslöa, allmän hälsovård, läkemedel, gifter, sjukhus och läkare.
    Lagstiftning i ämnen rörande utbildning och skolgång.
    3. Lagstiftning i ämnen avseende rikets försvar och andra liknande ämnen såsom rörande värnplikt, civilförsvarsplikt, tjänsteplikt, ekonomisk försvarsberedskap, rekvisition och uttagning; hit hänföres även förfogandelagstiftningen.
    4. Lagstiftning i näringsrättsliga ämnen såsom rörande allmän näringsfrihet, särskilda näringsgrenar, lotterier, kontroll å tillverkning och försäljning av olika varor, kartellkontroll, priskontroll, illojal konkurrens, monopol samt införsel och utförsel (med undantag av författningar tillhörande specialstraffrätten).
    5. Lagstiftning i ämnen rörande trafikförhållanden.
    6. Lagstiftning rörande utlänningar.
    Till tredje lagutskottet hänvisas i regel:
    1. Lagstiftning i ämnen, som avhandlas i jorda- och byggningabalken eller i lagar och författningar, som ersätta eller anknyta till stadganden i dessa balkar, såsom lagstiftning rörande rätt att förvärva fast egendom, vanhävd, nyttjanderätt till fast egendom, servitut, ägofred, brandväsende, fiske och jakt; hit hänföres vidare lagstiftning rörande jorddelning, fastighetsbildning, expropriation, skogar, vägar, naturminnesmärken och fornlämningar, byggnadsplanering och bostadsförsörjning, gruvor, elektriska anläggningar, ävensom gravrätt.

 

NOTISER. 233    Lagstiftning i vattenrättsliga ämnen.
    2. Lagstiftning rörande kyrklig jord och kyrkofonden.
    3. Lagstiftning i ämnen rörande jordbruksförhållanden, djurskydd och djursjukdomar, växtskydd samt födoämnen.
    4. Lagstiftning rörande folkbokföring och mantalsskrivning.

    Frågor, som icke uttryckligen förklarats höra till något av utskotten, böra fördelas allteftersom de äro jämförliga med de frågor, som ovan hänförts till visst utskotts behandling.
    Om i en och samma proposition eller motion eller ock i propositioner eller motioner, som finnas lämpligen böra handläggas i ett sammanhang, innefattas ämnen, vilka enligt fördelningsplanen äro att hänvisa till olika utskott, bör ärendet eller ärendena i sin helhet hänvisas till det utskott, inom vars område ärendet eller ärendena finnas höra till sin viktigaste del.
    I den mån ett lagstiftningsärendes sakliga eller tekniska beskaffenhet eller ojämnhet i arbetsbörda eller andra särskilda skäl därtill föranleda, må utskottens deputerade (§ 20 riksdagsstadgan) besluta avvika från fördelningsplanen. Ha de deputerade enligt justerat beslut hänvisat ärende till ett utskott, må överflyttning ej äga rum i annat fall än då detta utskott gjort framställning därom.
    Motion, som väckts i anledning av proposition, tilldelas utan särskilt beslut av de delegerade det utskott, till vilket propositionen hänvisats.

B. L.