234 NOTISER.    Stockholmsavdelningen av Sveriges advokatsamfund har under år 1949 hållit 6 sammanträden, därvid förutom föreningsärenden förekommit föredrag av advokaten Ivar Glimstedt om »Sveriges advokatsamfund och dess verksamhet», av rådmannen Atle Eriksson över ämnet »Förberedelse — huvudförhandling» (vid gemensamt sammanträde med Stockholms rådhusrätts domareförening), av landsretssagfører Poul Christiansen om »Advokatutbildningen i Danmark», av justitierådet Hjalmar Karlgren över ämnet »Något om handpenningsavtal och om verkan av formlösa biavtal vid fastighetsköp» samt av revisionssekreteraren Erik Hagbergh om »Förslaget till ny föreningslagstiftning». Vid en diskussion om processen inför hovrätt hölls inledningsföredrag av lagmannen Gustaf Lindstedt.
    Styrelsen har utgjorts av advokaterna Hugo Lindberg, ordf., Helge Lindahl, v. ordf., Barbro Björlingsson, Arne Hasselgren, Gunnar Lindh, Wilhelm Pehrsson och Torsten Svensson. Suppleanter ha varit advokaterna Arne Malmberg, Carl Swartling och Per-Axel Weslien. Som ledamöter i samfundets nämnd ha tjänstgjort advokaterna Sigurd Ahlmark, Bertil Ahrnborg, Birger Barre, C. F. Bohnstedt, Göran Kalling, Bengt Landahl, HelgeLindahl, Hugo Lindberg, Ingrid Norlander, Yngve Schartau, Georg Stjernstedt, Torsten Svensson och Sune Wetter samt såsom suppleanter advokaterna Barbro Björlingsson, Tore Flodin, Lars-Erik Forssman, Birger Hedberg, Hans Ihre, Nils Köhler, Tore Lindahl, Sten Lindskog, Valborg Lundgren, Nils Mossberg, Berndt Nycander, Carl-Axel Sandberg och Sten Södermark. Avdelningens sekr. är advokaten Arne Hasselgren. Avdelningen räknade vid årsskiftet 354 medlemmar.

 

    Östra avdelningen av Sveriges advokatsamfund har under år 1949 hållit två möten, nämligen ordinarie möte d. 26 febr. och extra möte d. 4 nov. Vid det ordinarie mötet höllo presidenten i Göta hovrätt Joël Laurin och advokaten Axel Hemming-Sjöberg föredrag om hovrättsprocessen.
    Styrelsen har utgjorts av hrr Konrad Svensson, Linköping, ordf., Oskar Jenrik, Norrköping, v. ordf., Herman Heilborn, Nyköping, Erik Orrenius, Motala, och Bengt Skantze, Jönköping. Suppleanter hava varit hrr Rolf Halvorsen, Norrköping, Torsten Hellberg, Tranås, och Harry Henschen, Eskilstuna.
    Till ledamöter i samfundets nämnd voro valda hrr Erik Bremberg, Eskilstuna, Erik Hägerdal, Kalmar, Gustaf Hökerberg, Norrköping, och Olof Lindgren, Jönköping, samt till suppleanter i nämnden hrr Wilhelm Brodin, Linköping, Erik Halldén, Norrköping, Helge Qvarnström, Västervik, och Bror Schultz, Jönköping.
    Som avdelningens sekr. tjänstgör hr Mats Nordström, Norrköping.
    Avdelningen räknade vid årsskiftet 93 medlemmar.

 

    Södra avdelningen av Sveriges advokatsamfund har under år 1949 hållit två sammanträden, därvid förutom föreningsärenden förekommit föredrag av fängelsedirektören Einar Kastengren, Malmö, över ämnet »Några erfarenheter från tillämpningen av den nya straffverkställighetslagen» och av kammarrättsassessor Erland Geijer, Stockholm, över ämnet »Om skattefrågor».

 

NOTISER. 235    Styrelsen har utgjorts av advokaterna Gunnar Behm, ordf., Malmö, Gunnar Thomasson, Eslöv, Bertil Gabrielson, Malmö, Tore Lindell, Malmö och Bertil Peyron, Hälsingborg, med advokaterna Torsten Persson, Kristianstad, Hans Ingemanson, Lund och Bengt Linders, Hälsingborg, som suppleanter.
    Ledamöterna i samfundets nämnd hava varit advokaterna Wilh. Penser, Eslöv, Olof Lundqvist, Hälsingborg, Hans Erik Bachmann, Malmö, Henning Dahlin, Ystad, och Lennart Jacobsson, Malmö, med advokaterna Svante Malmqvist, Malmö, Gerlach Richter, Malmö, Helmer Wåhre, Eslöv, Bo Pfannenstill, Malmö och Olof Wellmark, Lund, som suppleanter.
    Avdelningens sekr. och kassaförvaltare har varit advokaten Hans Ingemanson, Lund.
    Avdelningen räknade vid årsskiftet 126 medlemmar.