Norra avdelningen av Sveriges advokatsamfund höll årsmöte d. 12 mars 1949 i Sundsvall. Närvarande voro 35 medlemmar. Vid sammanträdet förekom diskussion ang. hovrättsprocessen med inledningsanföranden av hovrättspresidenten Knut Elliot och advokaten A. Hemming-Sjöberg. Avdelningen har för närvarande 67 medlemmar. Styrelsen utgöres av advokaterna Curt Ekdahl, Gävle, ordf., Gösta Malmsten, Gävle, sekr., Per-Hjalmar Lindman, Malmberget, Sigurd Nilson, Umeå, David Nilzén, Sundsvall och Olof Rödöö, Östersund, med advokaterna Alex Rehn, Skellefteå, Henrik Lindblom, Örnsköldsvik, och Hilding Gagge, Gällivare såsom suppleanter.

 

    Föreningen mellan ombudsmännen hos Sveriges landshypoteksinstitution höll årsmöte i Växjö d. 19—21 sept. 1949, varvid bl. a. refererades 1949 års ändringar i bestämmelserna rörande delgivning av tredskodom och utslag i lagsökningsmål ävensom tvenne rättsfall i postpositionsärenden. Vidare behandlades bl. a. frågan om exekutiv auktions inverkan på fastighetsinteckningar enligt äldre lagstiftning. Det viktigaste ärendet på föredragningslistan rörde utformningen av det blivande inteckningssystemet. I överläggningarna därom deltogo även ledamöterna av lagberedningen, hovrättsråden Herved af Trolle och Sven Romanus. — Vid årsmötet kallades förre ombudsmannen vid Skånska Hypoteksföreningen, jur. kand. Albert Eklundh till hedersledamot. Efter vid mötet förrättade val äro föreningens funktionärer följande: hypoteksombudsmannen Harry Almquist, Karlstad, ordf., hypoteksdirektören Holger Sandelin, Härnösand, v.ordf. och sekr.-kassaförvaltare, hypoteksombudsmannen Bengt Gunnhagen, Linköping, suppl. för sekr., samt hypoteksdirektören K.-F. Lindell, Göteborg, revisor. Föreningens medlemsantal, hedersledamöter inberäknade, uppgår till 22.
    Föreningens tryckta förhandlingar kosta kr. 2: 50 per årgång och kunna i mån av tillgång erhållas efter rekvisition hos föreningens sekreterare.

 

    Föreningen yngre jurister vid Svea hovrätt har under 1949 sammanträtt två gånger. D. 29 mars hölls årsmöte, därvid byråchefen Bengt Lassen talade över ämnet »Domarpersonalens utbildningsproblem». Vid extra föreningssammanträde d. 16 dec. talade advokaten Ragnar Gottfarb om »Advokatens vardag».
    Föreningen har under året anordnat visning för medlemmarna av fångvårdsanstalterna å Långholmen, Hall och Håga.
    Styrelsen för verksamhetsåret 1949—1950 utgöres av assessorn Anders Lindstedt, ordf., fiskalen Sven Ersman, v. ordf., assessorn Carl Hamilton,

 

NOTISER. 237sekr. och kassaförvaltare, fiskalerna Staffan Larsson och Sven-Hugo Ryman med assessorn Lennart af Klintberg samt fiskalerna Bengt Hult, Sten Rudholm, Carl Holmberg och Jan Gyllensvärd som suppleanter. Medlemsantalet är omkring 120.