Hemskillnads- och boskillnadsrotlarna avskaffade. Genom lagar d. 24 febr. 1950 om upphävande av GB 15:13 och 22 samt om ändring i 26 § boskillnadslagen (SFS 1950:30, 31) ha hemskillnads- och boskillnadsrotlarna avskaffats fr. o. m. d. 25 i s. m.
    Det var redan under förberedelserna för processreformens genomförande tal om att avskaffa dessa rotlar men man beslöt att något se tiden an. Erfarenheten bekräftade emellertid antagandet att de skulle visa sig överflödiga. Som källa för upplysningar rörande makars ekonomiska rättsförhållanden voro de ohanterliga och osäkra. Sin betydelse i detta hänseende hade de förlorat redan i och med äktenskapsregistrets tillkomst. Därefter hade de emellertid behållit visst värde som dagböcker. Bl. a. hade de underlättat domstolarnas kontroll över ingivande av bouppteckningar. Men också i det hänseendet hade rotlarna förlorat sin betydelse. Den i GB 11: 20 tidigare föreskrivna skyldigheten att städse till rätten inge bouppteckning efter hemskillnad upphävdes 1944. I fråga om boskillnad kvarstår visserligen skyldigheten härutinnan. Genom de i protokollskungörelsen medde-

 

300 FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET.lade föreskrifterna om förande av dagbok över mål och ärenden samt minnesbok har emellertid sörjts för att ifrågavarande mål liksom övriga mål och ärenden vederbörligen registreras och att de anteckningar, som erfordras bl. a. för kontroll över boupptecknings ingivande, bli verkställda. I 22 § protokollskungörelsen har intagits särskild föreskrift att boskillnadsmål ej må anses slutligen avgjort innan avskrift av bouppteckning inkommit till rätten.
    Med anledning av en hemställan från Svea hovrätt att, därest boskillnadsrotlarna skulle avskaffas, i cirkulär till underdomstolarna måtte anges, att boskillnadsärenden skulle upptas i dagboken över domstolsärenden, uttalade justitieministern i propositionen i frågan (nr 22/1950), att boskillnader liksom hemskillnader utgöra mål. De skola allstå antecknas i dagbok för mål.

B. L.