Internationell kongress för domare i barn- och ungdomsdomstolar. Rättsskipningen över barn och ungdom handhas som bekant, i de flesta länder av särskilda barn- eller ungdomsdomstolar. Barnavårdsnämnder med de vidsträckta befogenheter som dessa ha i de skandinaviska länderna saknas i allmänhet. F. n. torde det av alla kulturländer endast vara Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge som sakna särskilda ungdomsdomstolar. 1930 bildades en internationell sammanslutning mellan domarna vid dessa domstolar, l'Association Internationale des Juges des Enfants (A.I.J.E.). Sammanslutningen har till uppgift, bland annat, att utgöra en föreningslänk mellan kollegor i skilda länder och att förmedla utbyte av åsikter och erfarenheter i fråga om behandlingen av unga lagöverträdare. Internationella kongresser ha tidigare hållits 1930 och 1935. Världskriget avbröt därefter verksamheten.
    A.I.J.E. har nu utfärdat inbjudan till sin tredje internationella kongress. Den skall hållas i Liége d. 17—20 juli 1950 och till deltagande ha inbjudits utom domare, verksamma inom ungdomsdomstolar, även personer som i andra befattningar syssla med barna- och ungdomsvård. Kongressens program är heller icke begränsat till spörsmål, som enbart hänföra sig till dessa domstolars arbete utan synes erbjuda mycket av intresse också för de skandinaviska länderna. Bland frågor som skola behandlas må nämnas: Kompetensfördelningen mellan olika samhällsorgan på barna- och ungdomsvårdens område (barnavårdsnämnder, barn- och ungdomsdomstolar, familjedomstolar), behandlingen av vanartad och missanpassad ungdom, barndomstolarnas uppgift ävensom samarbetet mellan barndomstolar och socialvårdsorgan.
    Närmare upplysningar om kongressen och om villkoren för deltagande kunna erhållas från SvJT:s red.

S. E.

    Juridiska föreningen i Finland. Centralavdelningen i Helsingfors liksom ock filialavdelningarna i Åbo, Vasa, Borgå, Ekenäs och Mariehamn ha under föreningens 87 :e verksamhetsår (1949) på sedvanligt sätt sammanträtt för att diskutera frågorna på föreningens diskussionsprogram samt andra aktuella juridiska spörsmål. Huvudreferenter till diskussionsfrågorna år 1949 ha varit: professorerna Lars Erik Taxell, Bo Palmgren,

T. M.

 

312 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT.Kivimäki, W. A. Palme, Erik af Hällström och Gunnar Palmgren, justitierådmannen Geir Lindblad, jur. lic. Berndt Godenhielm och vicehäradshövdingen Eero Hagan. Vid mötena ha dessutom hållits ett antal föredrag, bl. a. av prof. Ragnar Bergendal, Lund, om »Gammalt och nytt i svensk lagstiftningsteknik» samt av fil. dr Eirik Hornborg »Om rättsvården i Helsingfors 1721—1809».
    Arbetet på den svenskspråkiga lageditionen har fortskridit så långt, att de två privaträttsliga delarna kunna utgivas under år 1950. De tvenne återstående delarna utkomma så snart detta av ekonomiska skäl är möjligt.
    Då föreningens förre ordf. och nuvarande hedersledamot akademikansler O. Hj. Granfelt d. 15 nov. 1949 fyllde 75 år, beslöt föreningen att låta prägla en medalj med hans bild. Medaljen kommer att färdigställas under innevarande år.
    Vid föreningens årsmöte d. 13 dec. utdelades prisen för juridiska publikationer under de tvenne föregående åren. Priset för rättsvetenskapliga arbeten tillföll prof. Taxell för hans bok »Panträtt i skuldebrev» med anprof. Bo Palmgren och förvaltningsrådet Aarne Saarialho erhöllo prisen för uppsatser i föreningens tidskrift.
    Föreningens centralstyrelse har i sin helhet omvalts och består alltså under år 1950 av prof. af Hällström, ordf., presidenten i Högsta domstolen Oskar Möller, v. ordf., justitieråden Gunnar Nybergh och Harald Brunou, vicehäradshövdingen Aarne Castrén och prof. Bo Palmgren med justitierådmannen Lars Gestrin och häradshövdingen Torsten Nilsson som suppl. Funktionärer äro. jur. dr Curt Olsson, sekr., vicehäradshövdingen Helge Crohns, skattm., och vicehäradshövdingen Rolf Lax, mötesvärd.
    Under år 1949 har föreningens tidskrift (JFT) liksom under tidigare år utkommit med sex häften. Redaktionen består under år 1950 av prof. af Hällström, huvudredaktör, professorerna Ragnar Hemmer, Bo Palmgren och Gunnar Palmgren, justitierådet Gunnar Nybergh och justitierådmannen Lindblad, alla medlemmar av redaktionsrådet, samt jur. dr Olsson, redaktionssekreterare.
    Föreningens medlemstal vid ingången av detta verksamhetsår var 771. — Medlemsavgiften för år 1950 är 500 mk och prenumerationsavgiften för JFT 600 mk. Dock erhålla föreningens medlemmar tidskriften avgiftsfritt och SvJT:s prenumeranter densamma för 12 kr. vid prenumeration genom denna tidskrifts redaktion eller hos Juridiska Föreningens i Finland skattmästare.

Curt Olsson.