Mälarprovinsernas stadsdomareförening höll årsmöte i Södertälje d. 15 och 16 okt. 1949. Till ledamöter i styrelsen omvaldes borgmästaren Bertil Hagström, ordf., och borgmästaren Olov Rylander, v. ordf, samt nyvaldes assessorn Olle Knöös. Till suppleanter omvaldes borgmästarna Ivar Hedman och Carl Åhman. Lagbyråchefen Bengt Lassen höll föredrag över ämnet» Domens innehåll och avfattning» varefter följde diskussion. Under årsmötet besöktes säkerhetsanstalten å Hall och sinnessjukavdelningen å Håga, varjämte utflykt företogs till Hörningsholms slott, som förevisades av ägaren. Föreningen har för närvarande omkring 30 medlemmar.

 

    Jönköpings juridiska förening har under 1949 sammanträtt två gånger. D. 8 mars talade presidenten Joël Laurin över ämnet »Några erfarenheter av tillämpningen av nya rättegångsbalken i underrätt och hovrätt». Vid ordinarie årsmötet d. 5 nov. höll riksåklagaren Maths Heuman föredrag om »Riksåklagarens uppgifter». D. 7 maj anordnade föreningen en subskriberad middag för föreningens medlemmar med damer å Stora hotellet i Jönköping. Vid middagen närvaro som föreningens gäster statsrådet Zetterberg, expeditionschefen Bruno och byråchefen Lassen jämte damer. De hade samma dag närvarit vid återinvigningen av Göta hovrätts i samband med processreformen ombyggda lokaler. Föreningens styrelse utgöres av presidenten Joel Laurin, ordf., häradshövdingen Michael Ehrenborg, v. ordf., rådmannen Emanuel Edlund, kassaförvaltare, lagmannen Johannes Herrlin, landssekreteraren O. A. Rosengren, advokaten Hans Sundström och adj. ledamoten Thord Granger, med häradshövdingen F. Folkard von Scherling, hovrättsrådet Ove Lundin och advokaten Olof Wiedel som suppleanter. Antalet medlemmar uppgår till omkring 125.