Göteborgs juristklubb har under år 1949 haft fem sammanträden. Därvid ha hållits föredrag, d. 7 febr. av justitierådet Nils Beckman över ämnet »1948 års strafflagsreform», d. 1 april av byråchefen Edward Henning över ämnet »Några skadeståndsrättsliga spörsmål; erfarenheter från arbetet inom Trafikförsäkringsanstalternas nämnd», d. 31 maj av borgmästaren Erik Bendz över ämnet »Riksdagen och lagstiftningen, några intryck och erfarenheter», d. 28 okt. av justitierådet Gösta Walin över ämnet »Den nya föräldrabalken» och d. 7 dec. av prof. Seve Ljungman över ämnet »Expropriationsreglerna i stöpsleven».
    Till styrelse valdes vid sammanträdet d. 7 dec. advokaten Sven Colleen, ordf., lagmannen Hugo Wickström, v. ordf., assessorn Artur Arnström, sekr.,assessorn Ingvar Vrang, kassaförvaltare, assessorn Sven Lampers, bibliotekarie, och advokaten Arne Jörgensen, sexmästare, samtliga omvalda.
    Antalet medlemmar i klubben uppgick vid årsskiftet till 391.

 

    Sjörättsföreningen i Göteborg höll allmänt vårsammanträde d. 30 mars 1949. Förutom föreningsangelägenheter förekom föredrag av prof. Sjur Brækhus, Oslo, över ämnet »Ishindringer vid reisebefraktning». — Av en vid sammanträdet föredragen redogörelse för föreningens verksamhet under 1948 framgår bl. a, att vid sammanträde med föreningen d. 29 nov. 1948 revisionssekreteraren Erik Hagbergh höll föredrag över ämnet »Några spörsmål angående konnossement i linjetrafik».
    D. 6 dec. 1949 höll föreningen allmänt höstsammanträde. Advokaten Gunnar Bomgren höll föredrag över ämnet »Konossementskonvention och konossementslag».1 Till ledamöter i styrelsen omvaldes rådmannen Gösta Wilkens, ordf., dispaschören Kaj Pinéus, v. ordf. och skeppsmäklaren John Thornander, kassaförvaltare, samt advokaten Johan Ramberg och assuransdirektören Sven Lange, suppleanter.

 

    Sjuhäradsbygdens juristförening höll ordinarie årsmöte d. 9 juni 1949 och mötet var för första gången förlagt till Ulricehamn. Till styrelse för det kommande verksamhetsåret valdes advokaten Erik Hedlund, Borås, ordf., häradshövdingen Hugo Söderström, Ulricehamn, v. ordf., samt rådmannen Allan Källoff, kronokamreraren Elis Winnermark och advokaten Gunnar Lagerberg, Borås. Till styrelsesuppleanter valdes kommunalborgmästaren Sven Törner, Ulricehamn, och biträdande stadsombudsmannen Folke Föijerstam, Borås.
    F. d. borgmästaren greve C. V. Spens, Ulricehamn, som vid ordinarie årsmötet 1947 hållit föredrag över ämnet »Minnen från en 50-årig verksamhet som jurist i Västergötland», fortsatte nu vid årsmötet det ur kulturhistoriskjuridisk synpunkt synnerligen intressanta ämnet med senare delen av föredraget under rubriken »En jurists minnen från seklets början». Greve Spens valdes till den förste hedersledamoten inom föreningen.

 

    1 De tre föredragen komma att under året publiceras i den skriftserie, som utgives av Handelshögskolan i Göteborg i samverkan med föreningen.