317

DÖDSFALL.

    Harald Paulsson avled d. 23 okt. 1949. Han var född i Halmstad d. 6 nov. 1891, avlade stud.ex. där 1910 och jur. kand.ex. i Uppsala 1914. Efter tingstjänstgöring tog han 1917 anställning på Upsala juridiska byrå i Uppsala, där han inträdde som delägare 1930. Han var led. av Sveriges advokatsamfund sedan 1919.

 

    Philipp Joseph Aastrup avled d. 6 dec. 1949. Född i Sthm d. 29 jan. 1881, avlade han mogenhetsex. vid latingymnasiet i Zittau 1901. Han studerade sedan vid universiteten i Freiburg och Leipzig samt inskrevs 1903 vid Uppsala universitet, där han avlade jur. kand.ex. 1906. Efter tings- och hovrättstjänstgöring samt advokatverksamhet blev han assessor i Svea hovrätt 1916, t. f. rev.sekr. 1918, hovrättsråd 1922 och divisionsordf. 1939. 1923—24 var han byråchef för lagärenden i socialdepartementet.

 

    Sven Henrik Heyman avled d. 27 dec. 1949. Han var född å Häggetorp, Vedum, Skaraborgs l., d. 3 sept. 1890, avlade mogenhetsex. i Sthm 1909 och jur. kand.ex. där 1915. Efter tingstjänstgöring samt förordnanden som auditör vid Norrbottens m. fl. regementen och advokatfiskal i marinförvaltningen tjänstgjorde han från 1918 i riksförsäkringsanstalten och från 1920 i nedre justitiere visionen. 1926 utnämndes han till protokollssekreterare och 1946 till förste protokollssekreterare.

 

    Carl Matts Constantin Fallenius avled d. 31 dec. 1949. Han var född i London 1897, avlade stud.ex. i Sthm 1915 och jur. kand.ex. där 1920. Han vann samma år anställning å A. Lindahls advokatbyrå i Sthm, där han sedan 1931 var delägare. Led. av Sveriges advokatsamfund blev han 1924.

 

    Sven Håkan Carl Sjöberg avled d. 2 jan. 1950. Han var född i Uppsala d. 20 okt. 1908, avlade stud.ex. där 1927 och jur. kand.ex. 1931. 1948 avlade han jur. lic.ex. vid Sthms högskola, där han s. å., efter att ha disputerat för jur. dr-graden å avhandlingen »Det kommunala besvärsinstitutet» (se SvJT 1949 s. 600), förordnades till docent i förvaltningsrätt. Han blev 1942 förste kanslisekr. i K. M:ts kansli och var sedan 1947 t. f. kansliråd i ecklesiastikdepartementet.

 

    Lars Georg Mauritz Martin avled d. 11 jan. 1950. Han var född i Sthm d. 23 april 1882 och kom efter avlagd mogenhetsex. som student till Uppsala, där han avlade hovrättsex. 1909. Han verkade som advokat i Sthm och var sedan 1948 led. av Sveriges advokatsamfund.

 

    Karl Johan Ekman avled d. 18 jan. 1950. Han var född i Jönköping d. 11 april 1863, avlade mogenhetsex. där 1882 och hovrättsex. i Lund 1887. Efter tingstjänstgöring utnämndes han 1890 till vice häradshövding. 1892 inträdde han i Göta hovrätt, där han blev fiskal 1897, assessor 1898 och hovrättsråd 1910. Han avgick med pension 1930.

 

    Oscar Berg avled d. 19 jan. 1950. Han var född i Skallsjö, Älvsborgs l. 1856, blev student i Göteborg 1876 och avlade hovrättsex. i Uppsala

 

318 DÖDSFALL.1882 Efter tingstjänstgöring utnämndes hans till vice häradshövding 1885. Han tjänstgjorde därefter i skilda ämbetsverk till 1891. Han har senare varit verksam bl. a. som bankman.