Victor Fredrik Holmberg avled d. 5 febr. 1950. Han var född i Vadstena d. 10 mars 1864, blev student i Uppsala 1882 och avlade jur.utr.kand.ex. där 1894. 1899 blev han notarie och 1900 registrator hos riksdagens bevillningsutskott, 1911 stadsnotarie vid Sthms rådhusrätt och följande år civilassessor där. 1919 utnämndes han till rådman och kvarstod till 1933, då han avgick med pension. Under många år var han krigsdomare vid skilda truppförband i Sthm.

 

    Carl Teodor Hadding avled d. 4 mars 1950. Han var född i Norrköping d. 9 nov. 1882, avlade mogenhetsex. där 1901 och jur. utr. kand.ex. i Uppsala 1906. Efter tingstjänstgöring och advokatpraktik öppnade han egen advokatrörelse i Sthm 1914. Han var led. av Sveriges advokatsamfund sedan 1909.

 

PERSONALNOTISER. 

    Justitiedepartementet. K. M:t har
    24 febr. 1950 dels uppdragit åt 1945 års lufträttssakkunniga att verkställa   r e v i s i o n   a v   f ö r o r d n i n g e n   2 6   m a j   1 9 2 2   o m   l u f t f a r t   jämväl i de delar, som icke redan omfattas av de sakkunnigas uppdrag, samt att i övrigt upptaga de med de sakkunnigas arbetsuppgifter sammanhängande lagstiftningsspörsmål, som under utredningens förlopp kunna bliva aktuella inom lufträttens område, dels förordnat att uppdraget beträffande revision av nämnda förordning jämte därmed sammanhängande spörsmål skall utföras av en sektion av de sakkunniga, bestående av riksmarskalken Birger Ekeberg, tillika ordf., f. d. hovrättsrådet Hugo Wikander, tillika vice ordf, samt f. d. hovrättsrådet Allan Björklund, dels ock uppdragit åt chefen för justitiedepartementet att bestämma arbetsfördelningen mellan de sakkunniga vid handläggningen av sådana lagstiftningsfrågor, som ytterligare kunna komma att upptagas av dem;
    10 mars 1950 förordnat byråchefen i statens utlänningskommission Gustaf Lindencrona att fr. o. m. 16 mars 1950 tills vidare biträda i statsrådsberedningen med de uppdrag som till honom överlämnas.
    Chefen för justitiedepartementet har
    10 febr. 1950 utsett dels revisionssekreteraren Gösta Schirén att inom departementet verkställa utredning för   ö v e r s y n   a v   f l o t t n i n g s l a g s t i f t n i n g e n   dels ock, bland andra, ledamoten av riksdagens andra kammare jur. dr Gunnar Hedlund att efter kallelse av utredningsmannen deltaga i överläggningar med denne;
    15 febr. 1950 tillkallat f. d. justitierådet Nathanael Gärde, tillika ordf., ledamoten av riksdagen andra kammare advokaten Yngve Häckner, ledamoten av riksdagens första kammare Gottfrid Karlsson och lagbyråchefen i justitiedepartementet Björn Kjellin, tillika sekr, att såsom sakkunniga i justitiedepartementet utreda frågan om   f o r m e r n a   f ö r   d e n   i n f o r m a t i o n,   s o m   r ä t t e n   i   v i s s a   f a l l   s k a l l   l ä m n a   j u r y n  i   t r y c k f r i h e t s m å l;
    22 febr. 1950 förordnat hovrättsrådet Björn Widegren att vara sekreterare åt de sakkunniga för utredning rörande frågan om införande av   b e s l u t a n d e   f o l k o m r ö s t n i n g   m. m.;

 

PERSONALNOTISER. 319    20 mars 1950 — sedan varumärkes- och firmautredningen anmält att gemensamma överläggningar med representanter för Danmark, Finland och Norge rörande   r e v i s i o n   a v   v a r u m ä r k e s -   o c h   f i r m a l a g s t i f t n i n g e n   komme att äga rum i Stockholm under maj 1950 — uppdragit åt utredningens ordf., prof. Gösta Eberstein, ledamöterna i beredningen, byråchefen Åke von Zweigbergk och lagbyråchefen Erik Hedfeldt samt utredningens sekreterare, t. f. förste byråsekreteraren Claës Uggla att från svensk sida deltaga i nämnda överläggningar ävensom i de konferenser i ämnet som sedermera kunde komma till stånd med delegerade från övriga nordiska länder.