Jordbruksdepartementet. K. M:t har 24 febr. 1950 förordnat dels t. f. statssekreteraren i jordbruksdepartementet, chefen för departementets rättsavdelning, hovrättsrådet i hovrätten för Nedre Norrland Carl-Henrik Nordlander att fr. o. m. 1 april 1950 vara statssekreterare i jordbrukardepartementet, dels ock t. f. chefen för departementets rättsavdelning, hovrättsrådet i Svea hovrätt Sven Strömberg att fr. o. m. berörda 1 april vara chef för samma avdelning.

 

    Strafflagberedningen. Chefen för justitiedepartementet har 6 febr. 1950 förordnat tingssekreteraren Carl Holmberg att fr. o. m. 13 febr. 1950 tills vidare vara sekreterare i beredningen.

 

    Riksåklagarämbetet. K. M:t har 24 febr. 1950 till förste byråsekreterare hos riksåklagarämbetet fr. o. m. 1 mars 1950 utnämnt e. o. förste byråsekreteraren hos statens utlänningskommission Erik Peterson.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har
    17 febr. 1950 till revisionssekreterare fr. o. m. 1 mars 1950 utnämnt assessorn i Svea hovrätt Ivar Weidenhaijn;
    24 febr. 1950 beviljat revisionssekreteraren Gösta Källblad tjänstledighet för tiden 1 mars—31 dec. 1950 för uppehållande med vikariatslön av en rådmansbefattning i Stockholm;
    s. d. förordnat tingsdomaren i Östbo och Västbo domsaga Klas Nilsson att fr. o. m. 6 mars 1950 tjänstgöra såsom revisionssekreterare;
    10 mars 1950 till förste protokollssekreterare i justitierevisionsexpeditionen fr. o. m. 1 april 1950 utnämnt registratorn därstädes Håkan Undén.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    3 febr. 1950 till assessor i Svea hovrätt utnämnt e. o. assessorn i hovrätten Ivar Ahlström;
    s. d. beviljat hovrättssekreteraren i Göta hovrätt Gunnar Arbman avsked från hovrättssekreterarbefattningen med utgången av aug. 1950;
    17 febr. 1950 förordnat lagmannen i Svea hovrätt Gustaf Lindstedt att tills vidare till dess presidentämbetet i hovrätten blir med ordinarie innehavare återbesatt uppehålla samma ämbete;
    s. d. till assessor i hovrätten för Nedre Norrland utnämnt e. o. assessorn i hovrätten Per Malmer;
    s. d. förordnat att med åtgärder för återbesättande av 1 sept. 1950 ledigblivande hovrättssekreterarbefattningen i Göta hovrätt (se ovan) skall tills vidare anstå;
    24 febr. 1950 till e. o. assessor i hovrätten för Västra Sverige fr. o. m. 1 mars 1950 förordnat adj. ledamoten i hovrätten Gudmund Ernulf;
    3 mars 1950 beviljat lagmannen i Svea hovrätt Gustaf Lindstedt avsked från lagmansämbetet med utgången av maj 1950;
    s. d. till lagman i Svea hovrätt fr. o. m. 1 juni 1950 utnämnt f. d. ledamoten av överdomstolen inom De blandade domstolarna i Egypten, revisionssekreteraren Torsten Salén;
    31 mars 1950 till e. o. assessor i Svea hovrätt förordnat adj. ledamoten i hovrätten Arne Thuresson.