320 PERSONALNOTISER.    Häradsrätterna. K. M:t har 10 mars 1950 beviljat häradshövdingen i Västra Hälsinglands domsaga Anders de Verdier avsked från haradshövdingämbetet med utgången av juni 1950.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    10 febr. 1950 medgivit att med åtgärder för återbesättande av lediga borgmästarbefattningen i   H ä r n ö s a n d   må, i avbidan på fastställelse å beslut om lönereglering för befattningshavaren, anstå tills vidare till 1 okt. 1950;
    24 febr. 1950 till assessor vid rådhusrätten i Hälsingborg fr. o. m. 1 mars 1950 utnämnt e. o. assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge Allan Sandberg;
    10 mars 1950 beviljat borgmästaren i Eskilstuna Edgar Rosander avsked från borgmästarämbetet fr. o. m. 16 mars 1950;
    s. d. föreskrivit att med åtgärder för återbesättande av lediga civilrådmanstjänsten i   V ä s t e r v i k   skall tills vidare anstå intill dess K. M:t annorlunda förordnar;
    17 mars 1950 förordnat rådmannen i Göteborg Gustaf Bergqvist att fortf. fr. o. m. 9 juni 1950 under fem år vara ordf. å Göteborgs rådhusrätts fjärde avdelning;
    24 mars 1950 till assessor vid Göteborgs rådhusrätt fr. o. m. 1 april 1950, utnämnt förste magistratsnotarien Ernst Olof Ekström;
    s. d. medgivit att vid   G ö t e b o r g s   r å d h u s r ä t t   må för tiden 1 april 1950—31 december 1951 vara inrättad en extra avdelning för handläggning av nämndmål.

 

    Vattendomstolarna. K. M:t har
    3 febr. 1950 till vattenrättssekreterare vid Norrbygdens vattendomstol för tiden 1 febr. 1950—31 jan. 1953 förordnat e. o. fiskalen i Svea hovrätt Joachim Åkerman;
    s. d. förordnat att e. o. assessorn Ivar Ahlströms utnämning till assessor i Svea hovrätt (jfr ovan) icke skall föranleda rubbning i honom meddelat förordnande att vara extra vattenrättsdomare vid Mellanbygdens vattendomstol ;
    17 febr. 1950 beviljat vattenrättsdomaren vid Österbygdens vattendomstol Fabian Appelberg avsked från vattenrättsdomarämbetet med utgången av juni 1950;
    s. d. föreskrivit att   M e l l a n b y g d e n s   vattendomstols kansli skall 1 okt. 1950 överflyttas från Umeå till Östersund, dock att Norrbygdens vattendomstols kansli skall fr. o. m. nämnd tidpunkt utgöra kansli för de mål från Mellanbygdens vattendomstol som handläggas av befattningshavare vid Norrbygdens vattendomstol och av den vid Mellanbygdens vattendomstol anställde extra vattenrättsdomaren;
    31 mars 1950 beviljat vattenrättssekreteraren vid Österbygdens vattendomstol Staffan Larsson entledigande från befattningen med utgången av april 1950.

 

    Åklagarväsendet. Riksåklagarämbetet har 15 febr. 1950 till stadsfiskal i Trelleborg fr. o. m. 1 maj 1950 utnämnt polissekreteraren i Göteborg Carl-Gustaf Borgström.

 

    SvJT:s redaktion. Hovrättsfiskalen Sven Ersman har å redaktionen fr. o. m. 1 april 1950 efterträtts av hovrättsfiskalen Sten Rudholm.

 

    Trycklov meddelat 22/4 1950.