F ö r e t a g a n d e,   e k o n o m i   o c h   t e k n i k. Studier tillägnade Marcus Wallenberg, Sthm 1949. Generalstabens litografiska anstalt i distr. 375 s. Kr. 25.00.

    Den festskrift, som tillägnades bankdirektören MARCUS WALLENBERG på hans femtioårsdag d. 5 okt. 1949 och som huvudsakligen rör ekonomi och teknik, omfattar även tre uppsatser med juridiskt innehåll. Bokförläggaren TOR BONNIER har i en uppsats med titeln »Funderingar kring tryckfriheten» — vari betonas att 1812 års tryckfrihetsförordning varit den fasta grund på vilken förlag och bokhandel byggt och i lika hög grad förutsättningen för hela den svenska periodiska pressens växt och rörelsefrihet samt att samma anda som besjälade grundlagsfäderna märkes även i 1949 års tryckfrihetsförordning — kritiserat förslaget att i dess 1 kap. 2 § stadga förbud för enskild att hindra tryckning, utgivning och spridning av skrift; i lagrummets antagna lydelse riktar sig förbudet också allenast till myndigheter och andra allmänna organ. Direktör ALBIN JOHANSSON har i en rättshistorisk studie om »Lagbunden ordning inom näringslivet» skildrat bundenhet för arbetare och reglering av priser under hallordningens tid. Slutligen har f. d. justitierådet NILS VON STEYERN skrivit om »Rättsvetenskap och praktisk juridik», varvid med utgångspunkt från att Knut och Alice Wallenbergs stiftelse år 1947 grundade »Institutet för rättsvetenskaplig forskning» framhålles den betydelse en vetenskaplig bearbetning av rätten har för den verksamhet, som utövas av domare, advokater och andra praktiserande jurister. Svensk rättspraxis — vilken tidigare väl mycket skattat åt en sådan formell tillämpning av lagen att det enskilda fallets omständigheter ej tillräckligt beaktats — har enligt författaren på senare tid visat en tendens i motsatt riktning, så att en i och för sig lovvärd strävan att nå ett i det föreliggande fallet för rättskänslan tillfredsställande resultat fått dominera över önskemålet att upprätthålla enhetlighet i rättsskipningen. Det är på denna punkt som rättsvetenskapen kan och bör komma till hjälp, säger författaren, som ser rättsvetenskapens största men ingalunda dess enda betydelse för den praktiska juridiken däri, att den befordrar konsekvens i rättens utövning

Nils Beckman.