FÖRTECKNING ÖVER KOMPENDIER.

UTGIVNA AV JURIDISKA FÖRENINGARNA I LUND OCH UPPSALA SAMT 

STOCKHOLMS HÖGSKOLAS JURIDISKA FÖRENING.

 
ALLMÄN RÄTTSLÄRA.
AGGE, IVAR. Allmän rättslära. Sthm1950. Kr. 2.50.
RÄTTSHISTORIA OCH ROMERSKRÄTT.
ALMQUIST, JAN ERIC. Den svenska familjerättens historia. Sthm 1949.Kr. 4.50.
ALMQUIST, JAN ERIC. Den svenska fastighetsrättens historia. Sthm 1949. Kr. 4.50.
ALMQUIST, JAN ERIC. Den svenska processrättens historia.Sthm 1949. Kr. 5.50.
ALMQUIST, JAN ERIC. Romersk rätt. I. Allmänna delen.Sthm 1950. Kr. 2.25.
LUNDSTEDT, VILHELM. Romersk rätt.Uppsala 1942. Kr. 13.00.
WESTMAN, K. G. De svenska rättskällornas historia. Uppsala 1912. —Utgången ur bokh. Omtryck i stencilutg. av Juridiska Föreningen i Uppsala 1949. Kr. 8.50.
FÖRMÖGENHETSRÄTT.
BENCKERT, KARL. Bolags- och föreningsrätt. Sthm 1948. Kr. 3.50.
BENCKERT, KARL. Förmånsrättsordningen. Sthm 1945.Kr. 1.75.
EBERSTEIN, GÖSTA, & LJUNGMAN,SEVE. Speciell fastighetsrätt. I—II.Sthm 1949. Kr. 15.00.
EBERSTEIN, GÖSTA, & NIAL, HÅKAN.Speciell associationsrätt. Sthm 1949.Kr. 3.00.
EKEBERG, BIRGER. Kommissionslagen.Sthm 1948. Kr. 3.25.
EKEBERG, BIRGER, & BENCKERT,KARL. Obligationsrättens allmännadel. I—II. Sthm 1948. Kr. 14.00.
EKEBERG, BIRGER & BENCKERT, KARL.Obligationsrättens specielladel. I—II.Sthm 1948. Kr. 9.50 + 6.50.
EKEBERG, BIRGER, BENCKERT, KARL,& NIAL, HÅKAN. Sakrätt. I—II.Sthm 1947. Kr. 9.50.
Formulärsamling för praktiskakursen. I. Civilrätt. Sammanställd avHENNING BRUCE och GUSTAF CARLSSON. Sthm 1948. Kr. 10.00.
Handlingar och formulär inomcivilrätten, samlade av ERIK RINGENSON. Uppsala 1948. Kr. 23.50.
Handlingar Supplement till ovannämnda handlingar. Uppsala 1948. Kr. 4.00.
HOLMBÄCK ÅKE. Kollegier i civilrättII. — I. Fast egendom och fastighet.Inledning till läran om fastighetsbildning och fastighetsregistrering. Fastighetsbildning och fastighetsregistrering på landsbygden. Uppsala 1950.Kr. 16.00.
HOLMBÄCK ÅKE. Kollegier i speciell privaträtt. Uppsala.
    II. Fastighetsbildning och fastighetsregistrering i städer och stadsliknande samhällen. Stadsplanelagen.Vattenlagen. 1946. Kr. 15.00.
    III. Expropriations-, skogs-, fiske-,jakt-, ägofreds- och gruvlagstiftningm. m. 1947. Kr. 15.00.
    IV: 1. Spridda handelsrättsliga ämnen samt associationsrätt jämtebanklagstiftning och försäkringsbolagslagstiftning. 1947. Kr. 10.00.
    V. Skuldebrevslagstiftning, växeloch checklagstiftning, lagstiftning omupplagshus och upplagsbevis. 1944.Kr. 12.50.
 
 FÖRTECKNING ÖVER KOMPENDIER.
 
KARLGREN, HJALMAR. Allmän obligationsrätt. I—II. Lund 1949, 1947.Kr. 8.50 + 9.00.
KARLGREN, HJALMAR.Handelsrätt. Lund 1947. Kr. 9.00.
LEJMAN, FRITJOF. Privaträtt. I. Sthm1946. Kr. 4.50.
LUNDSTEDT, VILHELM. Allmän obligationsrätt. I. Uppsala 1943. Kr. 13.00.
LUNDSTEDT, VILHELM. Speciell obligationsrätt. II: 2. Uppsala 1941. Kr. 14.00.
MALMSTRÖM, ÅKE. Immaterialrätt. I.Uppsala 1949. Kr. 4.50.
LUNDSTEDT, VILHELM. Svensk fastighetsrätt. I: 1—2. Lund1943, 1945. Kr. 7.25 + 7.25.
NILSSON-STJERNQUIST, PER. Ekonomiska föreningar. Lund 1948. Kr. 4.50.
SCHMIDT, FOLKE. Arbetsrätt. Lund1949. Kr. 9.50.
SCHMIDT, FOLKE. Rättsfallssamling i arbetsrätt. Lund1948. Kr. 9.00.
FAMILJERÄTT.
BENCKERT, KARL. Om bodelning. Sthm1945. Kr. 0.75.
EKEBERG, BIRGER. Äldre giftermålsbalken. Sthm 1937. Kr. 1.50.
MALMSTRÖM, ÅKE. Boutredning ocharvskifte. Dödförklaring. Uppsala1949. Kr. 5.00.
UNDÉN, ÖSTEN, & MALMSTRÖM, ÅKE.Arvsrätt. Uppsala 1949. Kr. 5.00
UNDÉN, ÖSTEN, Förmynderskapsrätt. Uppsala1949. Kr. 5.00.
UNDÉN, ÖSTEN, Äktenskapsrätt. Uppsala 1949.Kr. 6.50.
FÖRVALTNINGSRÄTT.
EKBLOM, SVEN. Kommunernas uppgifter. Sthm 1948. Kr. 2.00.
HERLITZ, NILS. Översikt över förvaltningsrätten. Sthm 1948. Kr. 0.25.
HERLITZ, NILS. Översikt över Konungens och riksdagens befogenheter. Sthm 1946. Kr.0.25.
HERLITZ, NILS, & WESTERBERG, OLE.Statstjänstemännen. Sthm 1950. Kr.4.25.
FINANSRÄTT.
EBERSTEIN, GÖSTA, & LJUNGMAN,SEVE. Supplement (ej fullständigt)till GÖSTA EBERSTEIN, Om skatt tillstat och kommun enligt svensk rätt(Sthm 1929—1937). Sthm 1949. Kr.2.50.
INTERNATIONELL RÄTT.
GIHL, TORSTEN. Folkrätt. Sthm 1947.Kr. 6.00.
HASSLER, ÅKE, & NIAL, HÅKAN. Internationell privaträtt. Sthm 1948.Kr. 4.00.
STRAFFRÄTT.
AGGE, IVAR. Straffrätt för propedeutiska kursen. Sthm 1949. Kr. 2.50.
STJERNBERG, NILS, & AGGE, IVAR.Strafflagen kap. 16. Sthm 1948. Kr.3.25.
THORNSTEDT, HANS. Översikt överstraffrättens allmänna del. Sthm1949. Kr. 2.50.
WETTER, FOLKE. Allmän straffrätt.Uppsala 1945. Kr. 7.00.
WETTER, FOLKE. Militär straffrätt. Uppsala 1946.Kr. 7.00.
PROCESSRÄTT.
EKELÖF, PER OLOF. Civilprocessen. I—III. Uppsala 1948, 1949. Kr. 25.00 +7.00.
EKELÖF, PER OLOF. Supplement till civilprocessen. Uppsala 1949. Kr. 2.00.
Formulärsåmling för praktiska kursen. II. Processrätt. Sammanställd av HENNING BRUCE ochGUSTAF CARLSSON. Sthm 1948. Kr.10.00.
Handlingar och protokoll inomprocess- och exekutionsrätten, samlade av ERIK RINGENSON och kommenterade av PER OLOF EKELÖF.Uppsala 1948. Kr. 17.50.
HASSLER, ÅKE. Bevisrätten och deextraordinära rättsmedlen. Sthm1949. Kr. 6.00.
HASSLER, ÅKE. Extraordinär process och specialprocess. Sthm 1949. Kr. 5.50.
HASSLER, ÅKE. Konkursrätt. Sthm 1946. Kr. 4.00.OLIVECRONA, KARL. Civilprocessen. I.Lund 1946. Kr. 5.50.
HASSLER, ÅKE. Domstolsorganisationen i vissa främmande länder. Lund 1947. Kr. 4.00
HASSLER, ÅKE. Konkursrätt. Lund 1948. Kr. 7.75.
HASSLER, ÅKE. Processrätt för propedeutiska kursen. Lund 1949. Kr. 5.50.
HASSLER, ÅKE. Rättsmedlen. Lund 1946. Kr. 2.50.
HASSLER, ÅKE. Straffprocessen. Lund 1948. Kr.14.00.
 
    Kompendierna tillhandahållas i Lund genom Lunds studentkårs intressebyrå, i Uppsala genom AB L. Norblads bokhandel och i Stockholm genom intendenten Knut Johansson, Kårhuset, Holländargatan 32. De i förteckningen angivna priserna gälla förLund och Uppsala köpare som ej äro föreningsmedlemmar. Priserna för Stockholm gälla aktiva föreningsmedlemmar; för andra köpare tillkommer en förhöjning med 25 %.Vid Stockholms högskola hava föreläsarna förbehållit sig att pröva i vilka fall försäljning må ske till andra än föreningsmedlemmar; tillstånd till försäljning inhämtas genomföreningens försorg.

 

Hans Thornstedt.