12:e Internationella straff- och fångvårdskongressen hålles i Haag d. 14—19 aug. 1950. En mottagning äger rum dagen före kongressens början. Kongressarbetet är uppdelat på fyra sektioner, var och en med tre förhandlingsämnen. Franska och engelska äro officiella kongresspråk. Anförande på ett av dessa språk översättes till det andra. Tillträde till kongressen står öppet för regeringarnas delegerade, vetenskapsmän, vissa ämbetsmän, domare, advokater, ledamöter av kriminalistföreningar m. fl. efter erläggande av en avgift om 20 holländska floriner. Anmälan om deltagande göres hos den lokala organisationskommitténs sekreterare M. le Dr J. D. van den Berg, Ministère de la Justice, Plein 2 b, Haag. Avgiften insättes i bank »au compte du XII e Congrés pénal et pénitentiaire international, La Haye 1950, Amsterdamse Bank N. V.», Haag. Närmare upplysningar om kongressen kan erhållas från SvJT:s red.

 

    Det rets- og statsvidenskablige fakultet ved Universitetet i Reykjavik bestaar for tiden af 5 professorer, deraf 2 i social-ökonomiske fag. Desuden er der to lektorer i juridiske fag. De juridiske professorer er: Ólafur Lárusson, f. 1885, udn. 1919 (aftaleret, erstatningsret, obligationsret, tingsret, söret, selskabsret, retshistorie), Ólafur Jóhannesson, f. 1913, udn. 1948 (civil- og kriminalproces, statsforfatningsret, statsforvaltningsret), Ármann Snævarr, f. 1919, konst. 1948 (almindelig retslære, personret, familieret, arveret, strafferet). Lektorer er: Theodor B. Líndal, f. 1898 (konkrete opgaver). Hans G. Andersen, f. 1919 (folkeret, international privatret). Fagfordelingen bestemmes af fakultetet. Dekan 1949—1950 er professor Jóhannesson.

O. L.

 

    Ny justitsminister i Danmark. Efter at justitsminister Busch-Jensen er trådt tilbage, har landstingets formand K.K. Steincke overtaget justitsministerposten. Minister Steincke er 69 år og har været justitsminister 1924 —26 og 1935—39 og socialminister 1929—35.

Hv.

 

    Departementschefskifte i det danske justitsministerium. Den 1. februar 1950 fejrede departementschef Aage Svendsen sit 25 års jubilæum som departementschef i justitsministeriet. Den 8. februar fyldte han 70 år ogf orlod med månedens udgang justitsministeriet, hvor han igennem 45 år har øvet en meget betydelig indsats.
    Til departementschef er derefter udnævnt kontorchef Vilhelm Boas, der er født 1898, og som har været ansat i justitsministeriet siden 1925.

Hv.

 

    Ny justitieminister i Finland. När direktören Karl-August Fagerholms socialdemokratiska regering d. 17 mars 1950 avlöstes av jur. dr Urho Kekkonens borgerliga centerregering, övertogs justitieministerposten efter jur.

 

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT. 389dr Tauno Suontausta (se om honom SvJT 1948 s. 683) av riksdagsmannen, politiborgmästaren Heikki Albert Kannisto, som tillhör framstegspartiet.
    Den nye justitieministern är född i Uleåborg 1898, avlade rättsex. 1921 och blev v. häradsh. 1925. I sin hemstad Uleåborg blev han stadsfogde 1925 och politiborgmästare 1928, varjämte han där anlitats för en mängd kommunala och andra förtroendeuppdrag. Han var riksdagsman 1936—38 och tillhör ånyo riksdagen sedan 1945. Han är sedan 1941 ordförande i Uleåborgsavdelningen av Suomalainen Lakimiesyhdistys.

B. P-n.