NOTISER. 391    Tore Alméns minnesfond. Styrelsen för fonden höll sitt ordinarie årssammanträde tisdagen d. 14 mars 1950. Därvid förelåg följande

 

»R e v i s i o n s b e r ä t t e l s e.

    Undertecknade av Sveriges Advokatsamfund och Stockholms Handelskammare utsedda att i egenskap av revisorer granska räkenskaperna för Tore Alméns Minnesfond under år 1949 få härmed efter fullgjort uppdrag däröver avgiva följande berättelse.
    Räkenskaperna utvisa:

Ingående balans konto.

Debet. Kredit.
1949 1949
Jan. 1 Jan. 1
An Grundfondens konto Kr. 128,111.15 Per Obligationers konto Kr. 56,900.—
Dispositionsfondenskonto » 29,001.78 Aktiers konto » 32,385.—
  Utlämnade lånskonto » 60,000.—
  Checkräkningskonto » 7,827.93
Kr.157,112.93 Kr. 157,112.93

 
Grundfondens konto.

Dec. 31 Jan. 1
An Utgående balanskonto  Kr. 129,157.90 Per Ingående balanskontoKr. 128,111.15
  Dec. 31
  Per Inkomsters & utgifters konto
  » 1,046.75

Kr. 129,157.90

Kr. 129,157.90


Dispositionsfondens konto.

Dec. 31 Jan. 1
An Utgående balanskonto Kr. 29,001.78 Per Ingående balanskonto Kr. 33,188.81
  Dec. 31
  Per Inkomsters & utgifters konto » 4,187.03
Kr. 33,188.81 Kr. 33,188.81


Inkomsters & utgifters konto.

Dec. 31 Dec. 31
An Omkostnaders konto Kr. 53.55 Per Räntors konto Kr. 5,287.33

Av återstående beloppet kr. 5,233.78 lägges

1/5 till Grundfondens konto » 1,046.75 4/5

till Dispositionsfondens konto » 4,187.03

 
Kr. 5,287.33 Kr. 5,287.33

Utgående balans konto.

Dec. 31 Dec. 31
An Obligationers konto Kr. 61,950.— Per Grundfondens konto Kr. 129,157.90
Aktiers » » 37,465.— Dispositionsfondenskonto » 33,188.81
Utlämnade låns » » 60,000.—  
Checkräknings » » 2,931.71  
Kr. 162,346.71 Kr. 162,346.71

NOTISER.

Den 31 december 1949 funnos å
Obligationers konto.

Nom. 5,000 Kr. Almedahl-Dalsjöfors Aktiebolag 3 1/2 % 1938 Kr. 5,000.—
» 5,000 Danska Staten 4 % 1947 5,000.—
» 5,000 Munksunds Aktiebolag 31/44 % 1949 5,050.—
» 10,000 Stockholms Rederi Aktiebolag Svea 3 1/4 % 1947 10,000.—
» 5,000 Svenska Aktiebolaget Gasaccumulator 4 % förlagsbevis 1947 5,000.—
» 10,000 Svenska Statens 4 1/2 % 1940 9,900.—
» 6,000 Svenska Statens 4% 1941 6,000.—
» 6,000 Svenska Statens 3 1/2 % 1941 6,000.—
» 10,000 Svenska Statens 3 1/2 % av 15/4 1943 10,000.—
      Kr. 61,950.—
 
       

Aktiers konto.

Nom. 30 aktier i Korsnäs Sågverks Aktiebolag Kr. 4,340.—
» 20 » i Sandvikens Jernverks Aktiebolag 4,160.—
» 3 » i Skånska Cementaktiebolaget 5,000.—
» 30 » i Stockholms Enskilda Bank Aktiebolag 11,865.—
» 100 » i Svenska Sockerfabriksaktiebolaget 8,800.—
» 20 » i Aktiebolaget Sveriges Litografiska Tryckerier 3,300.—
          Kr. 37,465.—

Utlämnade låns konto.

Nom. 60,000 kr. mot inteckning i n:r 6 kvart. Kungl. Trädgården Kr. 60,000.—

    Räkenskaperna äro förda med ordning och reda samt alla utgiftspostervederbörligen verifierade.
    Fondens värdehandlingar äro på betryggande sätt förvarade.
    Då den verkställda revisionen icke givit anledning till anmärkning finnavi, att förvaltningen av fonden under år 1949 bör med tacksamhet godkännas.
    Stockholm den 11 februari 1950.
    C. Ludv. Hasselgren. Olof Leffler.»