Harry Axelson Iohnsons fond för rättsvetenskaplig forskning. Fondens tillgångar uppgingo vid slutet av 1949 till 34,381: 21 kr. Härav voro 15,800kr. placerade i statsobligationer och 17,874 kr. i aktier samt innestodo 707:21 kr. hos bank. Nettoavkastningen under året utgjorde 1,241:39 kr.
    Från fonden har hovrättsfiskalen Sven Ersman erhållit två anslag vartdera å 500 kr. Det ena anslaget utgick för en resa till Bern under februari 1949. Syftet med resan, vilken delvis bekostades av allmänna medel, var att vid den i Bern belägna byrån för Commission internationale pénale et pénitentiaire bedriva kriminalrättsliga studier för strafflagberedningens räkning. Det andra anslaget lämnades för en resa till England och Belgien under maj och juni 1949. Syftet med denna resa var att studera behandlingen av ungdomliga och själsligt abnorma lagöverträdare samt metoderna för personundersökning i brottmål.
    Fondens direktion utgöres av riksmarskalken Birger Ekeberg, ordförande, f. d. presidenten Karl Schlyter och prof. Ivar Agge. Såsom direktionens sekreterare tjänstgör hovrättsrådet Herved af Trolle. Direktionens adress är Rosenbad 2IV, Stockholm.

H. af T.