NOTISER. 393    Föreningen Sveriges landsfogdar har d. 10—11 juni 1949 hållit årsmöte i Stockholm, varvid överlades om åtskilliga spörsmål rörande landsfogdarnas verksamhet. Styrelsen utgöres av landsfogdarna Henrik Enhörning, ordf., Gustaf Österdahl, v. ordf., Allan Grauers, sekr., Gerhard von Sydow, kassaförvaltare, och Anders Holmström med landsfogdarna Curt d'Orchimont, Alvar Ekstrand och Alf Eliason som suppleanter. Till revisorer omvaldes landsfogdarna Sven Sandwall och Stig Kaijser med landsfogden Hugo Höfde som suppleant. Antalet medlemmar i föreningen är 30.

 

    Föreningen Sveriges polismästare har under år 1949 hållit sammanträden d. 27 jan. och d. 24 sept. varvid olika aktuella spörsmål behandlats. Föreningen utgör en sammanslutning av rikets polismästare och polisintendenter. Styrelsen består av polismästarna Erik Ros, ordf., Ernst Fontell, v. ordf., Adolf Dahlberg och Hans Eriksson, kassaförvaltare, samt polisintendenten Åke Hasselrot, sekr., med polismästarna Gillis Kleberg och Einar Holmberg samt polisintendenten Gustaf Bäckman såsom suppleanter. Medlemsantalet är 33.

 

    Försäkringsjuridiska föreningens styrelse utgöres av följande personer: försäkringsdirektören Einar Nilsson, ordf., rådmannen Erik Tammelin, v. ordf., ombudsmannen Harry Enell, sekr., prof. Phillips Hult, chefombudsman Ebbe Jacobsson, advokaten Holger Wiklund, prof. Seve Ljungman och direktören Hugo Hellqvist. Styrelsesuppleanter äro direktörsassistenten Harry Molén och direktören Jeppe Lindström. Revisorer äro kammarrättsrådet Erik Stern och försäkringsdirektören Harald Folke.
    Under år 1949 har föreningen sammanträtt fyra gånger, därvid följande föredrag hållits: d. 18 febr. av prof. Gunnar Palmgren om »Försäkringsavtalet och penningvärdet ur rättslig synpunkt», d. 6 maj av jur. kand. Ulf Persson »Om uppskattning av skada vid sakförsäkring», d. 23 sept. av højesteretssagfører Henrik Bache över ämnet »Betragtninger over nyere dansk Domstolspraksis speciellt med Henblik paa Indførelse af Ansvar uden Skyld for farlig Bedrift», samt d. 4 nov. av häradshövdingen E. Thomasson om »En lantdomares synpunkter på målsägaretalan och försäkringsbolagen».
    Föreningen har 208 aktiva och 35 passiva medlemmar.

 

    Stockholms högskolas juridiska förening har under år 1949 anordnat följande sammankomster: d. 11 mars föredrag av F. E. Dowrick, B. A., om »The Background of English Law», d. 22 mars föredrag av direktören J. K. L. Bratt om »Förhandlingar mellan arbetsgivare och arbetstagare», d. 8 april föredrag av hovrättsassessorn E. Leijonhufvud om »Juridik och politik i Etiopien», d. 30 april valborgsmässofest, d. 10 okt. recentiorsfest, d. 17 okt. konstituerande av J 49, varvid ombudsman H. B. Lidgard höll ett anförande om Sveriges Juristförbund, d. 2 nov. föredrag av advokaten R. Gottfarb om »Advokatyrket — dess mödor och dess charm», d. 29 nov. föredrag av jur. kand., fil. lic. B. Ahlander om »Några intryck av amerikansk juristutbildning», d. 9 dec. traditionell julfest. Föreningen har un-

 

394 NOTISER.der året haft glädjen att som sina gäster se en representant för vardera av Juristklubben Codex i Helsingfors, Juristforeningen i Oslo och Juridisk Diskussionsklub i Köpenhamn och har själv sänt representanter till de två sistnämnda föreningarna.
    Styrelsen har under år 1949 haft följande sammansättning: ordf. jur. kand. Sten Tengelin, v. ordf. jur. stud. Carl-Richard Schönmeyr, sekr. jur. stud. Axel Wallén, skattm. jur. stud. Nils Bergsten, bibliotekarie jur. stud. Lennart Blom och konsult. ledamöter jur. stud. Per Christer Lundbergh och Ulla Ljungh.