Juridiska föreningen i Uppsala har under år 1949 sammanträtt sju gånger. Vid vårterminens första sammanträde d. 7 mars höll prof. Seve Ljungman föredrag om »Oförtjänt värdestegring», d. 22 mars talade riksåklagaren Maths Heuman om »Riksåklagarens uppgifter», d. 22 april höll jur. kand., fil. lic. Björn Ahlander föredrag om »Amerikansk juristutbildning» och vid föreningens vårfest d. 20 maj talade høyesterettsadvokaten Dagfinn Dahl från Oslo över ämnet »Problemer i norsk erstatningsrett». Föreningen hade även i år glädjen att vid vårfesten som sina gäster se representanter för juristföreningarna i Helsingfors, Köpenhamn och Oslo. Höstterminen inleddes med recentiorsfest d. 19 okt., varvid advokaten A. Hemming-Sjöberg talade om »Igenkännandets problem», d. 1 nov. hade föreningen anordnat diskussion om expropriationslagförslaget med inledningsföredrag av prof. Håkan Nial och vid årets sista sammanträde d. 1 dec. höll prof. Knut Rodhe föredrag över ämnet »Maktbildningen i aktiebolagen». D. 12 nov. anordnade föreningen juristbal å Östgöta nation för ett 100-tal deltagare.
    Föreningens styrelse har tilldelat jur. stud. Sture Jansson Knut och Alice Wallenbergs stipendium och jur. kand. Ingvar Andersson Juridiska föreningens hundraårsstipendium. Dessutom ha under året sju bokstipendier utdelats.
    Föreningens styrelse har under året haft följande sammansättning: prof. Phillips Hult, ordf., jur. kand., fil. lic. Björn Ahlander, v. ordf., jur. stud. Agge Gustafsson, sekr., jur. stud. Torsten Larsén, bibliotekarie, jur. stud. Olof Skoglundh, v. bibliotekarie, jur. kand. Göran Almgren, skattmästare, jur. stud. Sören Falkman, förest. f. litteraturavd., jur. stud. Christina Steen, klubbmästare, samt fil. kand. Bertil Bengtsson, jur. stud. Kerstin Hesser, Eli Mannegard, Lennart Stolt och Ingemar Ögren.
    Föreningens medlemsantal är omkring 425.

 

    Juridiska föreningen i Lund höll under vårterminen 1949 tre sammanträden. I april talade riksåklagaren Maths Heuman om »Riksåklagarens uppgifter». I samarbete med Studentkåren anordnades i april vidare en debatt om »Ungdomsbrottsligheten» med inledningsanförande av hovrättspresidenten Karl Schlyter. Vid vårutflykten till Lillsjödal i maj höll docenten Svante Bergström, Uppsala, föredrag över ämnet »Kollektivavtalsrättens charm».
    Höstterminen inleddes med upplysningsafton för årets novitier. Över äm-

 

NOTISER. 395net »Psykiatriska synpunkter på lösdrivarklientelet och därmed jämställda asociala» talade överinspektören för sinnessjukvården docenten Bo Gerle. Vid föreningens novembersammanträde höll prof. Vilhelm Lundstedt ett föredrag, vari han kritiskt belyste ett i högsta domstolen nyligen avdömt mål och vid årsmötet talade justitierådet Hjalmar Karlgren om »Något om handpenningsavtal och om verkan av formlösa 'biavtal' vid fastighetsköp».
    Ur stipendiefonden från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse tilldelades pol. mag. Claes Göran Palmgren vid höstterminens sista sammanträde ett stipendium på 1 200 kr.
    Föreningens styrelse har under år 1949 haft följande sammansättning: ordf. doc. Per Stjernquist, v. ordf. jur. kand. Ulf Persson, sekr. jur. stud. Svante Boman, litteraturförman jur. stud. Bengt Wessman, skattmästare, vt. jur. stud. Carl Bertil Follin, ht. jur. stud. Märta Haglund, klubbmästare, vt. jur. stud. Märta Haglund, ht. jur. stud. Dana Thorburn, musikförman pol. mag. Claes Göran Palmgren, konsulter jur. stud. Thomas Löfstedt, Arne Nordgren, och Thomas Svantesson.
    Föreningens medlemsantal är omkring 250.