Västmanlands juristförening har under år 1949 hållit 4 sammanträden, nämligen d. 25 febr., d. 14 maj, d. 14 okt. och d. 9 dec. Vid februarisammanträdet höll hovrättsrådet H. af Trolle föredrag över ämnet »Om inskrivnings giltighetsverkan i en ny jordabalk». Vid sammanträdet d. 14 maj, vilket hölls gemensamt med Västmanlands journalistförening, förekom diskussion över ämnet »Rättvisan och pressen», vilken diskussion inleddes av borgmästaren Ivar Hedman, Sala, och redaktören Anders Yngve Pers, Västerås. D. 14 okt. talade statssekreteraren Sven Edling om »Nyheter i föräldrabalken». Slutligen höll hovrättsassessorn Gunnar Fredriksson vid sammanträdet i december föredrag om »Några synpunkter på frågan om ny vägtrafiklagstiftning».
    Styrelsen har under år 1949 utgjorts av stadsdirektören Thjelvar Hedberg, ordf., länsassessorn Ivan Belinki, v. ordf., rådmannen Folke Höijer, sekr., länsnotarien Carl Axel Sjöstedt, kassaförvaltare, ombudsmannen Nils Holmer, klubbmästare, samt polismästaren Helge Hellekant och advokaten Carl Waller.
    Antalet medlemmar i föreningen utgjorde vid årsskiftet 84.

 

    Dalarnas juristförening har under år 1949 hållit två sammanträden. D. 18 juni hölls i Falun ordinarie årssammanträde, varvid prof. Torgny Segerstedt talade över ämnet »Erfarenheter från en undersökning angående det svenska folkets rättsmedvetande». D. 26 nov. hölls i Falun extra sammanträde, vid vilket häradshövdingen Ernst Leche talade över ämnet »Den första straffrättskursen». — Föreningens styrelse utgöres av häradshövdingen Ernst Leche, ordf., borgmästaren Gustaf Geete, v. ordf., samt advokaten Thore Landberg, rådmannen Gunnar Hallert och advokaten Torsten Ljungquist. — Föreningen har för närvarande cirka 40 medlemmar.

 

    Gefleborgs läns juristförening har under år 1949 sammanträtt tre gånger. Vid sammanträdet i mars, i vilket såsom särskilt inbjudna deltogo medlemmarna av Gästriklands prästsällskap och Gästriklands läkareförening, företogs diskussion rörande »Skilsmässobarnens problem» med inledningsanföranden av rådmannen Yngve Bjerström, dr Gunnel Alfvén-Palmstierna och komminister Per Bolinder. Vid årsmötet i maj hölls diskussion rörande erfarenheter från den nya processen. Vid sammanträdet i december förekommo föredrag av dels tingssekreteraren A. Hallström över »Principiella nyheter i föräldrabalken», dels ock häradshövdingen F. Drangel över »Intryck från straffrättskursen i Norrköping». — Styrelsen består av rådmannen Yngve Bjerström, ordf., advokaten Léon Ståhlberg, sekr. och kassaförvaltare, stadsombudsmannen Stig Cedergren, stadsfiskalen P. M. Andreæ och länsassessorn Yngve Mattsson med häradshövdingen Ragnar Gunæus och advokaten Gunnar Ahlström såsom suppleanter. Föreningen har 51 medlemmar.