NOTISER. 397    Västernorrlands juristklubb har under 1949 hållit två sammanträden. Vid årssammanträdet d. 2 juni utsågs till styrelseledamöter i klubben: hovrättspresidenten Knut Elliot, ordf., häradshövdingen H. F. Km. Karlsson, v. ordf., häradshövdingen Nils G. Fröding, sekr. och kassör, landssekreteraren Gunnar Nilsson samt advokaterna Ragnar Reimers och Henrik Lindblom. Till styrelsesuppleanter valdes häradshövdingen Herbert Beckman, advokaten Albert Hansson, borgmästaren Åke von Schultz och hovrättsrådet CarlGustaf Asplund. Vid sammanträdena hava hållits föredrag i aktuella ämnen bl. a. av överdirektören Hardy Göransson om straffverkställigheten. Klubben har ett 80-tal medlemmar.

 

    Östersunds juristklubb har under år 1949 haft två sammanträden. Vid första sammanträdet hölls föredrag av hovrättsfiskalen Lars Dixelius över ämnet »Något om ändringarna i strafflagen, avseende brott mot staten och allmänheten».
    Vid andra sammanträdet d. 3 sept. 1949 firades klubbens 25-års jubileum. Till detta hade inbjudits ett 15-tal domare och advokater från Trondheim och Tröndelagen samt sekr. i Sveriges advokatsamfund; föredrag hölls av justitierådet Gösta Walin över ämnet »Det nordiska lagsamarbetet».
    Styrelsen utgöres av landshövdingen Torsten Löfgren, ordf., borgmästaren Iwan Wikström, v. ordf., advokaten Erik Selander, sekr., samt advokaten Dieden Cappelen-Smith och häradshövdingen Birger Jacobsson, suppleanter. Klubbmästare är jur. kand. Björn Holmer. Klubben har 49 medlemmar.

 

    Övre Norrlands juristförbund höll d. 4 juni 1949 årsmöte i Gällivare. Mötet, vari deltogo 32 medlemmar, var delvis anordnat gemensamt med årsmötet för norrbottensavdelningen av föreningen Sveriges landsfiskaler. Riksåklagaren Maths Heuman höll föredrag om »Riksåklagarens uppgifter» och häradshövdingen Einar Holm talade över ämnet »Hur konflikter uppstå i förhållandet mellan advokater, domare och åklagare». I anslutning till mötet gjordes en utflykt till Malmberget, där gruvmuseet och vissa gruvanläggningar besågos. — Till ordförande i förbundsstyrelsen utsågs presidenten Carl Romberg. Till övriga ledamöter i styrelsen ha utsetts, av Västerbottens juristförening lagmannen Yngve Kristensson, häradshövdingen Johan Wandén och advokaten Rudolf Ahlgren med borgmästaren Arne Fallenius, vattenrättsdomaren Folke Löwing och borgmästaren Thomas Lundquist såsom suppleanter samt av Norrbottens juristförening häradshövdingen Einar Holm, advokaten Hilding Gagge och advokaten Einar Wallin med länsbokhållaren Karl-Erik Hansén, landsfogden Bertil Ankar och ombudsmannen Birger Rothelius såsom suppleanter. Förbundets medlemsantal utgör omkring 120.

 

    Västerbottens juristförening har under år 1949 hållit 7 sammanträden. Vid dessa ha föredrag hållits över något aktuellt ämne antingen av någon inbjuden eller av någon föreningsmedlem. Diskussion har följt. D. 22 okt. anordnade föreningen middag för medlemmarna med damer, varvid styrelsens förre ordf., häradshövdingen Johan Wandén, avtackades för sitt mångåriga intresserade arbete för föreningen. Ett antal av föreningens med-

 

398 NOTISER.lemmar deltog d. 4—5 juni i juristmöte i Gällivare, anordnat av Övre Norrlands juristförbund. Föreningens styrelse utgöres av vattenrättsdomaren Nils Viklund, ordf., landskamreraren Valdemar Westin, v. ordf., hovrättsrådet Sten Ohlsson, sekr., advokaten Hans Liliequist, kassaförvaltare, och rådmannen Sigvard Bälter. Föreningen hade vid årsskiftet 1949—1950 74 medlemmar.