Tjänstlediga lagmän, hovrättsråd, assessorer, fiskaler, tingsdomare och tingssekreterare. Följande hovrättsledamöter, fiskaler, tingsdomare och tingssekreterare åtnjöto omkring 1 april 1950 på grund av offentligt uppdrag (annat än förordnande i underrätt) m. m. ledighet från hovrättstjänsten :
    i   S v e a   h o v r ä t t: hovättsråden K. Hedström (just.dep.), R. Dahlgren (chef för rättsavd. i fin.dep.), H. Bennich (ordf. å avd., Nedre Norrland), G. Danielson (statsråd), H. Zetterberg (statsråd), O. Söderström (chef för livsmedelskomm.), H. Nitelius (byråchef å rättsavd. i fin.dep.), S. Romanus (led. i lagberedningen), H. af Trolle (led. i lagberedningen), O. Riben (just.dep.), K. Holmgren (t. f. statssekr. i hand.dep.), E. Göransson (inrikesdep.) och S. Strömberg (chef för rättsavd. i jordbr.dep.), assessorerna Å. Lundgren (t. f. rev.sekr.), S. Löwenhielm (t. f. rev sekr.), E. Mossberg (statsråd), E. Hedfeldt (lagbyråchef i just.dep.), G. Hagströmer (just.dep.), C. Carlon (chef för juridiska byrån, bränslekomm.), A. Ribbing (chef för jur. sekt. livsmedelskomm.), I. Ahlström (e. vattenrättsdom. vid Mellanbygdens vattendomstol), T. Silfverskiöld (t. f. rev.sekr.), B. Marcus (t. f. rev.sekr.), E. Spens (naturskyddsutredn.), K. Ericsson (t. f. rev.sekr.), K. Sidenbladh (1945 års lufträttssakkunniga), R. Lundin (priskontrollnämnden), T. Nordström (just.dep.), S. Aminoff (bitr. vattenrättsdom. vid Norrbygdens vattendomstol), Å. Martenius (hand.dep.), S. Dennemark (just.dep.), G. von Sydow (just.dep.), H. Fr. Ringdén (byråchef i hyresrådet), E. Conradi (förhandlingsrättssakk.), A. Brunnberg (sekr. i riksdagens III lagutskott), S. af Geijerstam (lagbyråchef i inr.dep.), A. Lindstedt (hand.dep.), B. Alexanderson (just.dep.), L. J. Wallmark (ensk. angelägenh.), L. Granqvist (soc.dep. rättsavd.), G. Lagergren (ensk. angelägenh.), L. af Klintberg (1946 års flottn.utredn.), A. Nordin (bitr. vattenrättsdom. vid Söderbygdens vattendomstol), G. Thyresson (just.dep.), P. Bergsten (vattenlagskommittén), V. Sohlberg (bitr. vattenrättsdom. vid Mellanbygdens vattendomstol) och B. Sandegren (t. f. rev.sekr.), fiskalerna N. Mangård (just.ministeriet i Etiopien), S. Larsson (vattenrättssekr. vid Österbygdens vattendomstol), B. Hult (arbetsdomstolen), S. Rudholm (straffrättskommittén), S. Ersman (ensk. angelägenh.), C. Holmberg (strafflagberedningen), S. Bergstrand (vattenrättssekr. vid Mellanbygdens vattendomstol), I. Lekman (vattenrättssekr. vid Söderbygdens vattendomstol), J. Malmström (bitr. vattensrättssekr. vid Mellanbygdens vattendomstol), A. Elowson (arbetsdomstolen), N. Vasseur (bitr. vattenrättssekr. vid Österbygdens vattendomstol), J. Åkerman (vattenrättssekr. vid Norrbygdens vattendomstol), F. J. B. Andrén (studier), S. Hessler (studier), L. Hjerner (studier), O. Bruun (studier), Å. Wikner (e. vattenrättssekr. vid Norrbygdens vattendomstol), K. G. Cars (bitr. vattenrättssekr. vid Söderbygdens vattendom-

 

400 NOTISER.stol), N. Söderlund (e. vattenrättssekr. vid Västerbygdens vattendomstol) ;
    i   G ö t a   h o v r ä t t: hovrättsråden B. Lindskog (t. f. kommerseråd), I. Lilja (tjänstgör hos MO), Th. Berg och B. Beskow (t. f. rev .sekr.), assessorerna B. N:son Dag, T. Ahlgren och B. Höijer (t. f. rev.sekr.), U. Norén (jordbr.dep.), S. Cederbalk och N. Berglund (just.dep.), L.-E. Björkman (inr.dep.), O. Svensson (tjänstgör hos RÅ), fiskalerna P. N:son Stjernquist (docent) och U. Lundvik (not. med sekr.göromål i riksdagens I lagutskott), tingsdomarna S. Ruhe och K. Nilsson (t. f. rev.sekr.);
    i   h o v r ä t t e n   f ö r   V ä s t r a   S v er  i g e: hovrättsråden P. O. Hainer (byråchef hos MO), B. Lassen (lagbyråchef i just.dep.), O. Appeltofft (hand.dep.), S. Ekblom (1946 års kommunallagskommitté), G. A. Widell (statssekr. försvars.dep.), B. Widegren (t. f. rev.sekr.), Y. Söderlund (byråchef hos RÅ) och C.-I. Lefwander (t. f. rev.sekr.), assessorerna E. G. Stangenberg (t. f. byråchef hos JK), K. Rosenberg (valutakontoret samt 1948 års utredn. ang. restitution av bensinskatt) samt W. Stoltz (busslinjeutredn. och kommittén för utredn. om norrlandskustens biltrafik);
    i   h o v r ä t t e n   ö v e r   S k å n e   o c h   B l e k i n g e: hovrättsrådet K. Larsson (statsrådsberedningen), assessorerna I. Bodewall, S. Pontén och Y. Linder (t. f. rev.sekr.), S. O. Svensson (soc.dep.), I. Bladh (t. f. rev.sekr.), O. Hegrelius (jordbr.dep.), O. Petrén (just.dep.), G. Engström (soc.dep.), J. Björling (just.dep.) och S. B. Jacobson (inr.dep.), fiskalerna S. Walberg (sekr. i riksdagens I lagutskott) och C. G. Persson (sekr i riksdagens II lagutskott), tingssekreteraren B. Hjern (not. med sekr.göromål i riksdagens II lagutskott), e. fiskalen S. Bramsjö (studier);
    i   h o v r ä t t e n   f ö r   N e d r e   N o r r l a n d: lagmannen A. Bexelius (1946 års vatten- och avloppssakk.), hovrättsråden S. Edling (statssekr. i just.dep.), C.-H. Nordlander (statssekr. i jordbr.dep.) och C. Mellander (t. f. rev.sekr.);
    i   h o v r ä t t e n   f ö r   Ö v r e   N o r r l a n d: hovrättsråden H. Henkow (just.dep.; ställf. MO), E. Dahlin (kanslichef hos priskontr.nämnden), B. Kjellin (lagbyråchef i just.dep.), G. Lindskog (t. f. rev.sekr.), Y. Samuelsson (chef för rättsavd. i soc.dep.) och P.-A. Hansén (fastighetsbildningssakk.).