K a r n o v ' s   L o v s a m l i n g,  4. Udgave 1948, udgivet af overretssagfører M. KARNOV med kommentar under redaktion af Professor Dr. jur. STEPHAN HURWITZ. Kbhvn 1949. XX + XII + 2,208 + VIII s. Inb. i 2 band DKr 98.oo.

D a n m a r k s   L o v e   1665 1949. Kbhvn 1950. G. E. C. Gads Forlag. IV + 2,641 s. Inb. DKr 70.oo.

    En ny lagedition är ännu icke i Danmark en lika alldaglig företeelse som i Sverige. »Danmarks Love 1665—1949», som är närmast jämförlig med vår lagbok, har blott föregåtts av fyra tidigare upplagor. Innan den började utkomma (1937, se SvJT 1938 s. 374) var det en gåta för svenska jurister, hur deras danska kolleger kunde hålla reda på vad som var gällande lag. Med nuvarande ökade kontakt mellan danskt och svenskt rättsliv — på advokatkontoren, i domstolarna, inom lagstiftningen — är här i landet en dansk lagsamling, bragt up to date, till ovärderlig hjälp. Det förefaller också för en kunskapssökare utanför Danmarks gränser vara synnerligen lätt att finna sig till rätta i lagboken, tack vare de praktiska registren, kontorchefen HANS TOPSØE-JENSENS verk. De ursprungliga utgivarna, professorerna O. A. BORUM och FR. VINDING KRUSE, står inte längre på titelbladet, men det förhållandet att de enligt förordet »fört tilsynet med lovsamlingen» skänker läsaren en stark trygghetskänsla beträffande lagsamlingens tillförlitlighet.

 

438 ANM. AV STEPHAN HURWITZ: KARNOV'S LOVSAMLING M. M.    Från en svensk lagbok skiljer sig den nu nämnda danska lagsamlingen bl. a. genom frånvaron av varje hänvisning till rättsfall. Så mycket rikligare hänvisningar till både rättsfall och litteratur innehåller Karnov's Lovsamling. Angående dess uppställning hänvisas till en rec. av föregående upplaga i SvJT 1939 s. 453. Lagsamlingens 21 avdelningar är i huvudsak oförändrade. Efter dess uppdelning på två band börjar andra bandet med XV Straffelove XVI Retsplejelove, XVII Formueretlige love o. s. v. Prof. Hurwitz' stab av medarbetare för kommentaren har utvidgats från 12 till 56. Retsplejeloven har Hurwitz delat upp mellan sig själv och sekretær i justitsministeriet dr. jur. KNUD WAABEN; för straffeloven svarar lektor v. univ. W. E. v. EVBEN, som även i övrigt medverkat i redaktionsarbetet. KARNOV själv har utarbetat ett uttömmande sakregister, publicerat i ett särskilt, löst häfte, vilket kommer att årligen förnyas för hela verket i samband med utgivandet av tillägg till lagsamlingen. (Ang. tilläggen till förra upplagan se SvJT 1943 s. 379.) Avsikten att utge en ny upplaga av lagsamlingen efter 6 år kunde efter förra upplagan icke genomföras på grund av kriget. Nu är det meningen att man under 6 år skall reda sig med tilläggen för att därefter skrida till en ny upplaga. En intressant nyhet i förevarande upplaga är att lagstoffet kompletterats med korta artiklar om »ulovbestemte retsområder», alltså sådana som uteslutande bygger på rättspraxis, t. ex. s. 1617—1620, »Ulovbestemte afsnit af Obligationsretten»; s. 1712—1721, »Ulovbestemte afsnit vedrörende Ejendomsretten», s. 1967—1972, »Erstatningsret». Ett ofrånkomligt problem för alla lagsamlingar är den svåra frågan om deras komplettering med nya författningar, vilka snart gör den finaste lagsamling föråldrad. Den Karnov'ska lösningen av detta problem är av mycket stort intresse.

K. J. S.