ERICH MOLITOR. Grundzüge der neueren Privatrechtsgeschichte. Karlsruhe 1949. C. F. Müller. 106 s.
    I denna till sidantalet föga betydande men tättryckta och innehållsrika skrift lämnar förf. — prof. vid universitetet i Mainz och president i en arbetsdomstol i Rhenlandet — en sammanträngd översikt över rättsutvecklingen inom privaträtten i olika länder, allt från den romerska rättens reception fram till våra dagar. Bland annat skildras naturrätten, den historiska skolan, tillkomsten av de stora kodifikationerna i Frankrike, Tyskland och Schweiz, den anglosaxiska rättsutvecklingen o. s. v. Skriften är som sagt mycket kompakt och koncentrerad, dessutom skriven på ett osedvanligt tungt språk, med långa perioder, vilket kräver åtskilligt av läsaren. Hur denna skrift, såsom i förordet angives, kan vara avsedd för unga jurister, förefaller svårförståeligt. Mera avancerade civilister ha däremot stor nytta av att få en mängd uppgifter om den privaträttsliga rättsutvecklingen samlade på detta sätt; tyngdpunkten i framställningen ligger för övrigt på senare tider. Många intressanta reflexioner göras ock i skriften. Den är i högsta grad lärorik.
    Vid den nordiska rätten uppehåller sig förf. föga. Han framhåller, att vi saknat sådana moderna lagkodifikationer, som på andra håll — åt-

 

LITTERATUR. 439minstone innan en uppluckring skett med hjälp av generalklausuler o. dyl. — strängt bundit domaren vid lagen. Rättspraxis i de nordiska länderna har därför, säges det, varit av stor betydelse, även om dess inflytande »im einzelnen» är svårt att påvisa. Det nordiska samarbetet noteras, märkligt nog dock endast såvitt förmögenhetsrätten angår.

Hjalmar Karlgren.