Ur Svensk författningssamling 1950.
    28. KK 10 febr. 1950 ang. kriminalstatistiska uppgifter från polismyndigheter m. fl.
    30. Lag 24 febr. 1950 om upphävande av 15 kap. 13 och 22 §§ giftermålsbalken.
    31. Lag 24 febr. 1950 om ändring i 26 § lagen d. 1 juli 1898 (nr 64 s. 10) om boskillnad.
    32. Lag 24 febr. 1950 om ändrad lydelse av 3 § lagen d. 29 maj 1931 (nr 157) om indrivning i Sverige av underhållsbidrag, fastställda i Danmark, Finland, Island och Norge.
    74. KK 10 mars 1950 om ändring i domsagostadgan d. 11 juni 1943 (nr 290).
    75. KK 10 mars 1950 ang. ersättning åt expropriationstekniker.
    76. KK 10 mars 1950 om ändrad lydelse av 1 och 2 §§ kung. d. 1 juni 1945 (nr 308) ang. resekostnads- och traktamentsersättning till nämndemän.
    77. KK 10 mars 1950 om ändrad lydelse av 1 § kung. d. 10 juli 1947 (nr 641) om delgivning i mål och ärenden vid domstol (delgivningskungörelse).
    78. KK 10 mars 1950 om ändrad lydelse av 1 § kung. d. 10 juli 1947 (nr 644) om anställande av allmän tolk m. m.
    104. Lag 31 mars 1950 om rätt för hantverkare att sälja gods som ej avhämtats.
    130. Lag 28 april 1950 ang. ändring i lagen d. 19 juni 1942 (nr 429) om hyresreglering m. m., så ock om fortsatt giltighet av samma lag.
    131. Lag 28 april 1950 ang. fortsatt giltighet av lagen d. 19 juni 1942 (nr 430) om kontroll av upplåtelse och överlåtelse av bostadsrätt m. m.
    132. Lag 28 april 1950 ang. fortsatt giltighet av lagen d. 28 maj 1948 (nr 245) med vissa bestämmelser om hyresrätt vid hemskillnad eller äktenskapsskillnad m. m.

 

FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET. 469    154. Lag 12 maj 1950 ang. ändrad lydelse av 1 § lagen d. 10 juli 1947 (nr 511) om särskilda förmåner för vissa internationella organisationer.
    172. Lag 19 maj 1950 med bestämmelser om tidpunkten för lagtima landstingsmöte i vissa fall.
    179. Lag 19 maj 1950 om ändrad lydelse av 6 § lagen d. 14 juni 1917 (nr 380) om införsel i avlöning, pension eller livränta.
    182. Lag 26 maj 1950 ang. ändring i lagen d. 18 juni 1926 (nr 326) om delning av jord å landet.
    183—186. Följdförfattningar härtill.
    197. Lag 26 maj 1950 om ändring i 9 kap. lagen d. 28 maj 1886 (nr 46) ang. stenkolsfyndigheter m. m.

B. L.