Aage Svendsen 70 år.

Departementschef Aage Svendsen, København, har efter uppnådda 70 år lämnat sin sedan ett kvarts sekel innehavda chefsbefattning i justitsministeriet (se SvJT 1950 s. 388).
    Svendsen, som är född i København d. 8 febr. 1880, blev 1903 candidatus juris. Han inträdde på ämbetsmannabanan och blev assistent i justitsministeriet 1905, fuldmægtig och ekspeditionssekretær 1915, kontorchef 1919 och departementschef 1925. Vid sidan härav har Svendsen varit verksam i overværgeraadet, där han blev sekreterare 1909 och ekspeditionssekretær 1911. Han var ordförande för overværgeraadets jydske avdelning 1916—19. 1919 erhöll han behörighet som overretssagfører men har icke praktiserat. Svendsen har tagits i anspråk för åtskilliga utredningsuppdrag. Han har sålunda varit ledamot i kommittén för revision av børneloven och plejebørnstilsynsloven, i giftlovkommissionen 1922—25 och traktatkommissionen 1925—30. I olika sammanhang har han deltagit i det nordiska samarbetet på lagstiftningsområdet. Han var ledamot i den skandinaviska familjerättskommissionen 1919 —34, är sedan 1925 ledamot i de nordiska juristmötenas danska bestyrelsesafdelning och i det nordiska administrativa förbundets danska styrelse. 1947 blev han ledamot i kommittén för nordiskt lagsamarbete (se SvJT 1947 s. 638).

    Under sin långa departementschefstid i justitsministeriet under alla växlande justitieministrar har Aage Svendsen vunnit en enastående ställning inom danskt rättsliv. Under ockupationstiden blev han med sitt nationella sinnelag en stark tillgång inom den högsta administrationen. Hans livliga intresse för nordiskt samarbete har fört honom i kontakt med allt vad nordiskt intresserade jurister heter, och dessa har i honom lärt sig värdera en fullödig representant för gammal dansk rättskultur.

K. J. S.