NORDISKT OCII INTERNATIONELLT. 473    Kriminalistföreningens i Finland årsmöte hölls i Helsingfors d. 23 april 1949. Vid mötet närvoro c:a 60 personer. Ordet leddes av ordf. i föreningens styrelse, univesitetskanslern Antti Tulenheimo. Ordf. hälsade deltagarna välkomna och riktade sig särskilt till de danska och svenska systerföreningarnas representanter, fængselsinspektør Cai Jensen samt byråchefen Torsten Eriksson och med. dr Gustav Jonsson.
    Ordinarie medlemmar av styrelsen blevo: universitetskanslern Tulenheimo, justitierådmannen B. C. Carlson, prof. Ernst Ehrnrooth, magister Kaarlo Helasvuo, professorerna Brynolf Honkasalo och Martti Kaila, kanslirådet Erik Mandelin, överinspektören Paavo Mustala, prof. Bruno A. Salmiala, överdirektören Valentin Soine, polisrådet Kosti Vasa och prof. Veli Verkko. Till suppleanter utsågos docenten Inkeri Anttila, polismästarens juridiske adjoint V. V. Hietalahti, f. d. fångvårdsinspektören Arne Mannola, magister Niilo Mäki, föreståndarinnan Karin Neuman-Rahn och vicehäradshövding Päivikki Tulenheimo.
    Diskussionsfrågan »Om skyddsuppfostran av barn och ungdom» refererades av ungdomsvårdaren, fil. mag. Kaarlo Helasvuo. I diskussionen deltogo överdirektör Soine, dr Jonsson, fængselsinspektør Jensen, barnavårdsinspektören Niilo Kotilainen, flickhemsföreståndarinnan magister Salli Hukkinen, överinspektör Mustala, byråchefen Eriksson och ordföranden.
    Ordförande i föreningens styrelse har under det gångna arbetsåret varit universitetskansler Tulenheimo, viceordförande prof. Honkasalo, skattmästare överinspektör Mustala och sekreterare prof. Verkko. Såsom biträdande finsk sekreterare har fungerat docenten jur. dr Inkeri Anttila och såsom svensk sekreterare politices kand. Erik Allardt.
    En av styrelsen nedsatt kommitté under ledning av polisrådet Vasa föranstaltade i Helsingfors d. 9—13 maj s. k. antibrottslighetsdagar. Föredragens antal steg till 10. Vid öppningstillfället var Republikens President närvarande. Hälsningstalet hölls av kansler Tulenheimo samt föredrag av inrikesminister Aarre Simonen, prof. Honkasalo och mag. Guy von Weissenberg. — Föreningen har ordnat åt sina medlemmar möjlighet att prenumerera på »Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab» för ett pris av 250 mk.
    För att årsmötet 1950 skulle kunna hållas i samband med fjärde nordiska kriminalvårdskonferensen, fastställdes dess tidpunkt till d. 8 febr. Vid mötet närvoro c:a 120 personer, bland dem de skandinaviska delegaterna i kriminalvårdskonferensen: från Danmark prof. Stephan Hurwitz och sekretær Fritz Wedel; från Island haestaréttardómari þórður Eyjólfsson och sakadómari Waldimir Stéfansson; från Norge prof. Johs. Andenæs, riksadvokat Andr. Aulie och ekspedisjonssjef Kyhn Gløersen och från Sverige byråchefen Torsten Eriksson, hovrättsfiskalen Sven Ersman, överdirektören Hardy Göransson, riksåklagaren Maths Heuman och presidenten K. Schlyter. Överdirektör Valentin Soine höll föredrag om fångvården i U.S.A. Justitierådet Heikki Tauleri inledde diskussionsfrågan: Reformen av lagstiftningen angående unga förbrytare. I diskussionen deltogo prof. Honkasalo, prof. Bo Palmgren, jur. dr Mikael Livson, justitierådet Tauleri, överdirektören Göransson, prof. Salmiala, prof. Kaila, prof. Hurwitz, byråchefen Eriksson,

 

474 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT.vicehäradshövding Marga Ahlqvist och prof. Andenæs. — Styrelsen återvaldes med undantag av suppleanten, föreståndarinnan Karin Neuman-Rahn, som avsagt sig. I hennes ställe valdes kronolänsmannen Armas Laatikainen.

V. V.