Juris professorer och docenter i Finland. All juristutbildning i Finland är koncentrerad till Helsingfors universitet, men juridiska professurer finnas dessutom vid Åbo akademi samt vid Tekniska högskolan och handelshögskolorna (Se SvJT 1941 s. 864 f).
    Juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet har 18 professurer, av vilka 16 äro besatta och 2 lediga. Dessutom finnas 6 adjunkturer, vilka sinnehavare ha biträdande professors namn. Av adjunkturerna äro 5 besatta och 1 ledig. Inom fakulteten finnas för närvarande 4 docenter.
    Professorer äro Bruno A. Salmiala, f. 1890, u. 1927 (straffrätt), T. M. Kivimäki, f. 1886, u. 1931 (civilrätt), Kaarlo Kaira, f. 1886, u. 1933 (statsrätt jämte folkrätt), Ilmari Caselius, f. 1893, u. 1936 (civilrätt), Brynolf Honkasalo, f. 1889, u. 1936 (straffrätt), Erik af Hällström, f. 1897, u. 1940 (civilrätt, svenskspråkig professur), Aatos Alanen, f. 1894, u. 1940 (romersk och internationell privaträtt samt juridisk encyklopedi), V eli Merikoski, f. 1905, u. 1941 (förvaltningsrätt), Arvo Sipilä, f. 1898, u. 1941 (ekonomisk rätt), Erik Castrén, f. 1904, u. 1945 (folkrätt jämte statsrätt), Tauno Tirkkonen, f. 1898, u. 1945 (processrätt), Bo Palmgren, f. 1909, u. 1946 (straffrätt och processrätt, svenskspråkig professur), Aarne Rekola, f. 1893, u. 1947 (förvaltningsrätt), W. A. Palme, f. 1907, u. 1948 (offentlig rätt, d. v. s. förvaltningsrätt, statsrätt och folkrätt, svenskspråkig professur), Ragnar Hemmer, f. 1891, u. (1939) 1949 (rättshistoria) och A. R. Heikonen, f. 1892, u. 1949 (handelsrätt). Lediga äro en professur i ekonomisk rätt samt en nyss inrättad professur i processrätt.
    Biträdande professorer äro Ilmari Melander, f. 1904, u. 1941 (allmän lagfarenhet och civilrätt), Martti Rautiala, f. 1908, u. 1946 (civilrätt), Paavo Kastari, f. 1907, u. 1946 (offentlig rätt), Väinö Vihma, f. 1907, u. 1948 (civilrätt) och Niilo Salovaara, f. 1902, u. 1948 (straffrätt). Bitr. prof. Tauno Ellilä, f. 1907, u. 1948, är för närvarande på indragningsstat och förestår den nya professuren i processrätt. Adjunkturen i nationalekonomi är ledig.
    Docenter äro Tauno Suontausta, f. 1907, u. 1948 (folkrätt), Otto Brusiin, f. 1906, u. 1949 (allmän rättslära), Inkeri Anttila, f. 1916, u. 1949 (straffrätt) och Olavi Rytkölä, f. 1914, u. 1949 (förvaltningsrätt).
    Dekanus är prof. Merikoski, prodekanus prof. Rekola.
    Statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo akademi har 2 juridiska professurer. Professor i privaträtt med allmän rättslära är Lars Erik Taxell, f. 1913, u. 1948. Professuren i statsrätt och folkrätt är ledig.
    Tekniska högskolan i Helsingfors har en professur i ekonomisk rätt, vars innehavare är V. K. Noponen, f. 1896, u. 1932.
    Handelshögskolorna ha var sin professur i handelsrätt. Professorer i ämnet äro vid Kauppakorkeakoulu, den finska handelshögskolan i Helsingfors, Kalle Kauppi, f. 1892, u. 1929, och vid Handelshögskolan vid Åbo akademi Lars Erik Taxell, u. 1946. Vid Svenska Handelshögskolan i Helsingfors är professuren ledig.

B. P-n.