NOTISER. 

 

   Kriminalpolitiskt principuttalande av RÅ. I samband med att RÅ
anmodat en åklagare att fullfölja talan mot en rådhusrätts dom, varigenom en 15-årig tilltalad dömts till 14 månaders fängelse, med yrkande att han i stället måtte överlämnas till skyddsuppfostran, har RÅ d. 22 mars 1950 till ledning för talans utförande i skrivelse till åklagaren anfört:
    »Den av rådhusrätten beslutade reaktionen tillfredsställer icke kravet på ett effektivt samhällsskydd. Visserligen utgör Johanssons intagande i en sluten anstalt en tämligen säker garanti för att Johansson icke under den närmaste tiden kommer att begå brott. Med hänsyn till omfattningen av Johanssons brottslighet, hans karaktärsbeskaffenhet och hans underlåtenhet att taga rättelse av redan skedda samhällsingrepp, måste prognosen för hans fortsatta utveckling betecknas som i och för sig ogynnsam. Det kan därför icke rimligen antagas att en tidsbestämd vistelse i en fångvårdsanstalt utan möjlighet till modern läkepedagogisk behandling kan medföra en resocialisering av Johansson. Därest Johansson i stället erhåller villkorlig dom och i kombination därmed skyddsuppfostran, kan ett omhändertagande av Johansson ske under längre tid. I samband med ett sådant omhändertagande kan Johansson erhålla en verklig yrkesutbildning på anstalt och under utskrivningstiden. Med hänsyn till Johanssons upprepade rymningar från Fagared bör han vid bifall till åklagarens talan omhändertagas å den slutna avdelningen vid Långanäs yrkesskola. Johansson kan beredas plats där den 1 maj 1950.»

—r.

    Sinnessjuknämndens verksamhet under år 1949 redovisas i nämndens årsberättelse till K. M:t (ang. föreg. år se SvJT 1949 s. 714).
    Antalet under året handlagda utskrivningsärenden var 2,977. Av dessa ha 1,854 angått straffriförklarade, s. k. N-patienter, 680 andra sinnessjuka, om vilkas utskrivning det enligt 20 § första stycket sinnessjuklagen ankommer på nämnden att besluta, s. k. O-patienter, 75 N- och O-patienter beträffande vilka utskrivningsrätten delegerats till sjukvårdsläkaren, s. k. ND-patienter, samt 388 sinnessjuka om vilkas utskrivning vederbörande sjukvårdsläkare i första hand och nämnden endast såsom besvärsinstans beslutar, s. k. P-patienter.
    Nämndens beslut framgå av denna uppställning

  N-fall O-fall ND-fall P-fall Summa
Utskrivning 269 82 3 1 355
Utskrivningsrätten delegerad tillsjukvårdsläkaren 154 103 257
Försöksutskrivning mer än en månad 311 116 1 2 430
Försöksutskrivning en månad eller mindre 114 17 2 133

 NOTISER.

  N-fall O-fall ND-fall P-fall Summa
Utsträckt frigång 59 10 69
Fortsatt försöksutskrivning 268 83 351
Andra villkor 81 23 104
Ärendet återförvisat till sjukvårdsläkaren 2 5 41 48
Avslag 596 246 66 342 1,250
Summa 1,854 680 75 388 2,997

    Försöksutskrivningstiden har under året utgått för 954 patienter, varjämte 356 varit försöksutskrivna tillsvidare (försöksutskrivningar för kortare tid än en månad ej inräknade). Under året ha av de försöksutskrivna 220 återintagits (därav 50 på grund av återfall i brott). Återintagning har alltså skett i cirka 17 % av fallen samt återfall i brott i cirka 4 % av fallen.

S. E.