Engelsk gästföreläsare. Professorn vid universitetet i Oxford, G. C. Cheshire, föreläste d. 3 och 4 maj 1950 vid Uppsala universitet över ämnet »The peculiar english doctrine of domicile and its implications». Sistn. dag föreläste han över samma ämne även vid Stockholms högskola, varjämte ämnet under professor Cheshires ledning behandlades d. 5 i s. m. vid juridiskt licentiatseminarium i Stockholm. D. 8 och 9 maj gästade prof. Cheshire fakulteten i Lund och behandlade där ämnet vid en föreläsning och en seminarieövning.

S. R.

 

PERSONALNOTISER.  

   Justitiedepartementet. K. M:t har
    21 april 1950 förordnat överdirektören E. C. R. Ljungberg, försäkringsdirektören G. Kalderén och ombudsmannen E. Norman att på kallelse av ordf. i 1945 års lufträttssakkunniga såsom experter deltaga i överläggningar vid sammanträde i Stockholm under april och maj 1950 med de av de sakkunniga och lufträttskommittéerna i övriga nordiska länder utsedda redaktionsutskotten;
    s. d. utsett e. o. assessorn i Svea hovrätt Karl Sidenbladh att jämte förut utsedda personer (f. d. hovrättsråden Wikander och Björklund samt numera justitierådet Lindell) vara medlem av den internationella civila luftfarts-

 

480 PERSONALNOTISER.organisationens i Montreal (ICAO) juridiska kommitté (Legal Committee) under tiden för kommitténs sjätte session i Montreal i maj och juni 1950;
    28 april 1950 bemyndigat strafflagberedningens ordf., f. d. hovrättspresidenten Karl Schlyter och ledamoten av beredningen överdirektören Hardy Göransson att företaga en resa till Paris för att 12—14 maj 1950 deltaga i vissa sammanträden med   C o m m i s s i o n   i n t e r n a t i o n a l e   p é n a l e   e t   p é n i t e n t i a i r e   m. m., Schlyter därjämte att närvara vid ett av Förenta Nationerna till Geneve 16—18 maj 1950 sammankallat möte mellan internationella organisationer, vilka äro verksamma på området för  b r  o t t s p r e v e n t i o n   och   b r o t t s l i n g a r s   b e h a n d l i n g.