PRESSKLIPP.

OLOF KINBERG i »Slutreplik om fallet Brekke», St.-T. 27/11 1949.

 

»Människors personlighet ändras under åldersutvecklingen och miljöns inflytelser. Men det strider mot erfarenheten att centrala och dominerande personlighetsdrag hos fullvuxna människor skulle försvinna med åren. Detta gäller inte minst om den moraliska bottenkyla som tagit sig uttryck i en serie ytterligt hänsynslösa beteenden. — — —
    Fåfänga är en allmänmänsklig egenskap som i måttliga doser är en gagnelig drivfjäder för mänskligt handlande. I extrema doser är det en farlig egenskap som kan leda till varjehanda ogärningar. På samma sätt är måttlig sparsamhet nyttig medan extrem girighet leder till groteska beteenden som praktiskt taget ställer den girige utanför mänsklig gemenskap. För övrigt är psykopatologiska drag aldrig någonting annat än normalpsykologiska reaktioner som antingen är förstorade eller förminskade eller också förekommer i ovanliga sammanhang. Så t. ex. är hallucinationer ett av de för lekmannen mest påtagliga tecknen på psykisk sjukdom. Men vi hallucinerar ju alla i drömmen och många av oss också i övergångstillståndet mellan sömn och vaka. Det är först när hallucinationer uppträder hos fullt vakna som de har karaktären av sjukdomsyttringar.»