D e   n o r d i s k a   k r i m i n a l i s t f ö r e n i n g a r n a s   å r s b o k   1 9 4 6   —   1 9 4 7,   1 9 4 7   —   1 9 4 8. Sthm 1948, 1949. I. Hæggström. XLVII + 383 s., XXXII + 207 s.

    Genom utgivandet av de båda nu föreliggande årsböckerna, som till sin uppställning och sin förnämliga utstyrsel överensstämma med de tidigare böckerna i samma serie, redovisas de nordiska kriminalistföreningarnas verksamhet t. o. m. år 1948. Båda årgångarna inledas med introduktioner på engelska av prof. THORSTEN SELLIN, som på ett elegant och givande sätt sammanfattar vad som förekommit vid de skilda föreningsöverläggningarna och det nordiska kriminalistmötet i Stockholm i maj 1947. Som samlande rubrik har förf. valt »Penal questions in the nothern countries» resp. »Aimes and practices in penal treatment». Ett genombläddrande av de båda volymerna giver en tydlig bild av mångsidigheten i föreningarnas intressen

 

LITTERATUR. 61förhandlingsämnena ha avsett både teoretiska spörsmål som straffteorierna, brännande praktiska kriminalvårdsfrågor, särskilt i fråga om unga lagöverträdare, rent juridiska ämnen, t. ex. straffmätningen och straffbestämmelser i speciallagstiftningen, straffprocessuella frågor, såsom spörsmålet om lekmäns deltagande i straffrättsskipningen, och sist, men ingalunda minst betydelsefull, den viktiga frågan om kriminologisk utbildning och undervisning.
    Det måste betecknas såsom ytterst värdefullt att kriminalistiskt intresserade personer i ett vart av de nordiska länderna på detta sätt bliva i tillfälle att följa aktuella frågeställningar och olika meningar — stundom av högst personlig färg — som satt sin prägel på utvecklingen inom samtliga nordiska länder. Sedan numera också den till Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab ombildade äldre nordiska tidskriften för straffrätt blivit organ för de nordiska kriminalistföreningarna, ha dessa ytterligare befästat sina positioner såsom värdefulla samarbetsorgan, vilka också framträda som en enhet i det större internationella samarbetet.
    I enlighet med traditionen prydas de båda årsböckerna med porträtt och hyllningsord, avseende tvenne bemärkta kriminalister i Norden, denna gång Oluf Krabbe och Francis Hagerup.

I. A.