R e p o r t s   o f   I n t e r n a t i o n a l   A r b i t r a l   A   w a r d s   —   R e c u e i l   d e s   S e n t e n c e s   A r b i t r a l e s. Vol. I—II. Utg. av Förenta Nationerna. Leyden 1948—1949. 1 369 s.

    Enligt art. 13 i stadgan för Förenta Nationerna är en av generalförsamlingens uppgifter att verka för »the progressive development of the international law». Denna uppgift har fullföljts bl. a. genom föreliggande arbete, som på uppdrag av Förenta Nationerna utförts av sekretariatet (»the Registry») vid Internationella domstolen i Haag. Arbetet utgör en samling av sådana internationella skiljedomar, som meddelats i tvister mellan stater och som i huvudsak icke tidigare publicerats. De två volymer, som hittills föreligga, innehålla 34 under åren 1920—1933 meddelade skiljedomar, samlade i kronologisk ordning. Varje avgörande föregås av ett kortfattat angivande av frågeställningarna i fallet. Materialsamlingens betydande värde för dem som intressera sig för den internationella rättens problem torde komma att ytterligare förhöjas med utgivandet av Vol. III, som förutskickas komma att innehålla bibliografi och sakregister.

L. W.

 

CARL JACOB ARNHOLM. Alminnelig avtalerett. Oslo 1949. Johan Grundt Tanum. 389 s.

    Prof. ARNHOLMS nya bok behandlar läran om avtal och deras ogiltighet. Huvudvikten ligger på de förmögenhetsrättsliga avtalen men också andra privaträttsliga dispositioner äro medtagna. Förf. har lagt vikt vid att ge en fyllig bild av gällande rättspraxis. »Sammansatta» avtal (tredjemansavtal och avtal med mellanman) äro icke medtagna i denna del utan skola bli behandlade i en följande. SvJT återkommer med en anmälan.

B. L.