Den danske militære straffelov og retsplejelov. I anledning af den af ungdomskommissionen i 1949 afgivne betænkning om de værnepligtiges forhold har krigsministeriet d. 30 sept. 1949 nedsat et udvalg til overvejelse af forslag til ændring af militær straffelov og militær retsplejelov. Udvalgets formand er generalauditør Schäffer, og de øvrige medlemmer er retspræsident Bang, byretsdommer Broger, landsretssagfører Poul Christiansen, kommandør H. J. F. Frederiksen, højesteretsdommer Victor Hansen og oberst L. H. T. Rasmussen.

Hv.

 

    Den Norske Sakførerforening er en sammenslutning av kretsforeninger over hele landet. Sakførerforeningen, som har ca. 1,300 medlemmer, har et hovedstyre på 7 medlemmer med høyesterettsadvokat Chr. L. Jensen som formann og høyesterettsadvokat Rolf Christophersen som generalsekretær. Sekretariatet er i Oslo. Foreningen holder hvert år ett representantskapsmøte, hvortil hver krets velger sine representanter.
    Oslo krets av Den Norske Sakførerforening har et kretsstyre på 7 medlemmer med høyesterettsadvokat Oscar Smith som formann og høyesterettsadvokat J. C. Mellbye som sekretær. Kretsen har ca. 600 medlemmer. På kretsens medlemsmøter, hvortil som regel Den Norske Dommerforenings medlemmer har vært innbudt, har i 1949 vært holdt foredrag av statsråd O. C. Gundersen om »Betraktninger omkring rettsoppgjøret»; om »Strafferettspleien sett med politiets, aktors, forsvarers og dommerens øyne» av hennholdsvis kriminalsjef Kaltenborn, høysterettsadvokatene Alf Monsen og Henrik Bergh samt byrettsdommer Bjørn Stensvold; av højesteretssagfører Th. Thorsteinsson, København, om engelsk rett og rettspleie; av høyesterettsadvokat Edvard Løchen om »Går vi inn for demokratiet eller lar vi det drive mot diktatur i administrasjon, lovgivning, rettergang og organisasjonsliv?» Kretsstyret har videre arrangert en rekke forelesninger og praktisk-juridiske kurser for medlemmene. Av foredragsemnene på disse kurser nevnes: »Om sakføreryrkets etikk — kollegiale regler og regler for god sakførerskikk samt reklamereglene», »Forsvareren i praksis», »En ekspropriasjonssak i praksis», »Om prosedyre, parts- og vitneavhøring», »Om formuesforvaltning» og »Behandlingen av et dødsbo».
    Av de saker som Oslo kretsstyre behandlet i 1948 gjaldt 20 uttalelser om god sakførerskikk og 14 uttalelser om salærspørsmål.

O. F. H.

 

    Den Norske Dommerforening holdt sitt årsmøte i Oslo 5. september 1949. Professor dr. jur. Frede Castberg holdt foredrag om »Folkeretten som faktor i vår tids samfundsliv» og sorenskriver Ole F. Harbek innledet diskusjon om emnet: »Hvilken utdannelse bør en dommer ha?» Til formann ble valgt byfoged Bjarne Didriksen og til styremedlemmer forøvrig lagdommer P. J. Gløersen, byfoged Harald Gram, sorenskriver Bjarne Rognlien

 

72 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT.og høyesterettsdommer Jørgen Thrap, med varamenn byrettsdommer C. J. Fleischer og sorenskriver Kristian Quigstad. På årsmøtet ble vedtatt enkelte forandringer i foreningens vedtekter, bl. a. om at formannen og de andre styremedlemmer ikke kan gjenvelges når de har fungert 6 år i sammenheng.

O. F. H.