Norsk Forsikringsjuridisk Forening holder 4 møter om året, og har i det siste år hatt følgende foredrag: Cand. jur. Trygve Lange-Nielsen om »Streiftog i amerikansk erstatningsrett», overrettssakfører Brynjulf Bull om »Noen samfunnsmessige betraktninger i erstatningsretten», professor Wilhelm Keilhau om »Erstatningsverdier og andre verdier», byråsjef dr. jur. Torstein Eckhoff om »Bevisbyrden — særlig i erstatningssaker». Samtlige foredrag med etterfølgende diskusjon.
    Foreningens styre er det samme som det har vært siden foreningen ble stiftet i 1934, nemlig høyesterettsadvokat Dagfinn Dahl (formann), professor Th. Grundt og høyesterettsadvokat Erling Wikborg.

O. F. H.

 

    Finlands Juristförbund 1948—49. Ordf. för förbundet har fortfarande varit kanslern vid Helsingfors universitet Antti Tulenheimo och v. ordf. presidenten i Högsta domstolen Oskar Möller. Styrelsen har bestått av prof. Kaarlo Kaira, ordf., förvaltningsrådet Olavi Honka, v. ordf., ävensom prof. Bruno A. Salmiala samt vicehäradshövdingarna Teuvo Aura, Åke Roschier-Holmberg och Eero Rönkä. Sekr. och ombudsman för förbundet har intill d. 1 aug. 1949 varit jur. kand. Eero Schrey och fr. o. m. nämnda dag jur. kand. Sakari Yrjönen.
    Förbundets byrå flyttade d. 15 aug. 1948 in i en rymligare lokal, adress Nylandsgatan 25.
    Till förbundet hör f. n. 11 medlemsföreningar. Av landets 2,960 jurister äro 2,570 medlemmar i förbundet.
    Förbundet har fortsatt att publicera sin för medlemmarna avsedda nyhetsbulletin »Finlands Juristförbunds Meddelanden». Juristkalendern, en almanack, redigerad av hovrättsassessorn Paavo Alkio, har utkommit jämväl för åren 1948, 1949 och 1950.
    Förbundet har infört en egen publikationsserie, kallad »Finlands Juristförbunds skriftserie». Som första nummer har utkommit en handbok i kommunalbeskattning av jur. lic. Viljo Linni och som andra i ordningen ett verk om bostadsbelåningens organisering av borgmästaren Weio Henriksson. Den tredje boken i serien är den nya juristmatrikeln. Inom kort kommer ytterligare några nya verk att publiceras.
    I augusti 1949 utkom på förbundets förlag en ny juristmatrikel »Suomen Lakimiehet — Finlands Jurister 1949». Senast hade matrikeln utkommit år 1939, varför en ny matrikel var av behovet påkallad och synnerligen välkommen för såväl jurister som andra.
    Förbundet har fortsatt sin ombudsmannaverksamhet för juristansvarsförsäkringen. Ur vårdfonden har en del understöd utgivits till nödställda juristfamiljer. Utvecklingen av lönesituationen för juristernas vidkommande har förbundet följt med genom sin lönekommitté.

 

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT. 73    För att underlätta anskaffningen av arbetsanställningar, särskilt för nyblivna jurister, upprätthåller förbundet platsförmedlingsverksamhet. Erfarenheterna av denna har varit synnerligen positiva.
    Förbundet har städse lagt stor vikt vid samverkan mellan de nordiska länderna. I januari 1949 föreläste Sveriges justitieminister Herman Zetterberg i Helsingfors om samarbete mellan juristerna i norden. Vid Sveriges Juristförbunds fullmäktiges möte i Stockholm d. 13—14 mars 1949 företräddes Finlands Juristförbund av prof. Kaarlo Kaira och vicehäradshövdingen Roschier-Holmberg.

S. Y.